อาการของโรคที่พบที่ราก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๔ โรคพืช / อาการของโรคที่พบที่ราก

 อาการของโรคที่พบที่ราก
อาการของโรคที่พบที่ราก

มีหลายลักษณะ เช่น

อาการรากปม

รากจะมีอาการพองออกเป็นปม โดยจะพองออกจากภายใน มิใช่พองด้านใดด้านหนึ่ง สาเหตุเกิดจากไส้เดือนฝอย

อาการรากแผล

รากเกิดแผลเล็กๆ ซึ่งอาจเกิดจากการทำลายของไส้เดือนฝอยหรือแมลงบางชนิด

อาการรากเน่า

สังเกตได้ โดยต้นพืชมักจะเหี่ยว เมื่อตรวจดูรากพบว่า รากเน่าดำ หรือเป็นสีน้ำตาล เปลือกจะล่อนหลุดติดมือออกมา สาเหตุมักเกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่า ของทุเรียนและส้ม หรืออาจเกิดจากน้ำขัง ทำให้รากเน่าเปื่อย เป็นต้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป