อาการของโรคที่พบที่เมล็ด - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๔ โรคพืช / อาการของโรคที่พบที่เมล็ด

 อาการของโรคที่พบที่เมล็ด
อาการของโรคที่พบที่เมล็ด

มีหลายลักษณะ เช่น

อาการเมล็ดเน่า

เมล็ดจะเปลี่ยนสี มีขนาดเล็ก เหี่ยวบางครั้งถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะเห็นเชื้อรา ซึ่งมีสีต่างๆ กัน แล้วแต่ชนิดของเชื้อ สาเหตุที่เกิดขึ้นบนเมล็ดที่เน่านั้นเกิดได้ทั้งในไร่ และในยุ้งฉาง โดยเฉพาะในแหล่งที่มีความชื้นค่อนข้างสูง จะเกิดโรคมากกว่าในที่แล้ง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อราและบัคเตรี
อาการเปลี่ยนสีที่เมล็ดของถั่วเหลือง เกิดจากเชื้อรา
อาการเปลี่ยนสีที่เมล็ดของถั่วเหลือง เกิดจากเชื้อรา
อาการเมล็ดลีบ

ขนาดเมล็ดเล็ก แฟบ อาจมีการเปลี่ยนสีของเมล็ด หรือด่างไม่มีอาการเน่า เปอร์เซ็นต์การงอกต่ำ สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป