สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๔ โรคพืช / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
คนเราอาจเจ็บป่วยได้ทุกคน เด็กๆ บางคนคงเคยเป็นหวัด เป็นโรคหัด เป็นโรคอีสุกอีใส หรือเป็นโรคคางทูมกันมาแล้ว คนเราเป็นโรค เพราะมีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกาย หรือมีเชื้อโรคในร่างกายอยู่ก่อน เมื่อร่างกายอ่อนแอลงก็เกิดโรคขึ้นได้ บางคนได้รับอาหารที่จำเป็นไม่เพียงพอ ทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโต หรือที่เรียกว่า เป็นโรคขาดอาหาร
พืชที่เราปลูกก็เกิดโรคได้เช่นเดียวกัน อาการของโรคพืช ได้แก่ เหี่ยวตาย ใบเป็นจุด ใบไหม้ ใบหงิก ใบด่าง ผลเน่า รากเน่า หรือเป็นปุ่มปม พืชเป็นโรค เพราะมีเชื้อโรคของพืช ซึ่งได้แก่ เชื้อรา บัคเตรี ไวรัส และไส้เดือนฝอย เข้าทำลายส่วนต่างๆ ของพืช พืชบางต้นไม่เจริญเติบโต เนื่องจากขาดปุ๋ยซึ่งเป็นอาหารของพืช

โรคของพืชอาจระบาดติดต่อกันได้ เช่นเดียวกับโรคของคน เพราะเชื้อโรคอาจปลิวไปตามลม น้ำ หรือติดไปกับสิ่งที่มีชีวิต เช่น คน สัตว์เลี้ยง เป็นต้น

เราอาจป้องกันไม่ให้พืชเกิดโรคได้หลายวิธี เช่น เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงไม่มีโรคมาปลูก หรือปลูกพืชในดิน ซึ่งไม่มีเชื้อโรค เป็นต้น แต่ถ้าพืชเป็นโรคขึ้นแล้ว ก็มักใช้วิธีทำลายเสีย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้ต้นอื่นติดโรคขึ้นได้

หัวข้อถัดไป