อวัยวะสำหรับรับรส - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 8
เล่มที่ ๘
เรื่องที่ ๑ ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย
เรื่องที่ ๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
เรื่องที่ ๓ การกำเนิดของโรค
เรื่องที่ ๔ การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๕ ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา
เรื่องที่ ๖ เลือด และธนาคารเลือดในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๘ / เรื่องที่ ๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา / อวัยวะสำหรับรับรส

 อวัยวะสำหรับรับรส
อวัยวะสำหรับรับรส

ปลายของอวัยวะสำหรับรส อยู่กันเป็นกลุ่มในเยื่อบุ เรียกว่า ปุ่มรับรส (taste bud) ส่วนใหญ่พบได้ที่ด้านบนของลิ้น ด้านล่างของเพดานอ่อน ฝาปิดกล่องเสียง และส่วนบนของ คอหอย

การรับรสจากส่วนหน้าของลิ้น ไปตามประสาทสมอง คู่ที่ ๗ แต่การรับรสจากส่วนหลังของลิ้นไปตามประสาทสมอง คู่ที่ ๙ ดังได้กล่าวมาแล้วในเรื่องระบบประสาท

นอกจากนี้ ยังมีอวัยวะสำหรับรับความรู้สึกทั่วไป ได้แก่ ผิวหนัง ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องผิวหนัง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป