สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 8
เล่มที่ ๘
เรื่องที่ ๑ ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย
เรื่องที่ ๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
เรื่องที่ ๓ การกำเนิดของโรค
เรื่องที่ ๔ การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๕ ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา
เรื่องที่ ๖ เลือด และธนาคารเลือดในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๘ / เรื่องที่ ๖ เลือดและธนาคารเลือดในประเทศไทย / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เลือดเป็นของเหลวสีแดง ไหลวนเวียนอยู่ภายในร่างกายของเรา ของเหลวสีแดงนี้อาจแยกออกได้เป็น สองส่วน คือ ส่วนที่เป็นมวลสารและส่วนที่เป็นน้ำ
ส่วนที่เป็นมวลสาร ได้แก่ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด
ส่วนที่เป็นน้ำ มีชื่อเรียกว่า พลาสมา

หัวใจ
ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วทุกส่วนของร่างกาย เลือดที่ใช้แล้วจะไหลไปยังปอด เพื่อฟอกให้สะอาด แล้วไหลกลับไปยังหัวใจ เพื่อให้หัวใจสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายใหม่อีก
เลือดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อร่างกายของเรา ผู้ที่บาดเจ็บต้องเสียเลือดมาก จึงอาจถึงแก่ความตายได้ การช่วยเหลือผู้เสียเลือดมากทำได้โดยใช้เลือดชนิดเดียวกันของบุคคลอื่น เพิ่มเข้าไปในร่างกายของผู้บาดเจ็บ เพื่อให้ทดแทนเลือดที่เสียไป ห้องเก็บเลือดของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ห้องเก็บเลือดของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เลือดของคนเราอาจเก็บไว้ได้นานประมาณ ๒๘ วัน ถ้าเก็บถูกวิธีและถ้าใช้วิธีพิเศษก็จะเก็บไว้ได้นานถึงปี สถานที่เก็บและจ่ายเลือดให้แก่ผู้บาดเจ็บ มีชื่อเรียกว่า ธนาคารเลือด

ปัจจุบัน
มีธนาคารเลือดอยู่ตามโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศไทย และมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อยู่ในบริเวณ สถานเสาวภา กรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่รับบริจาคเลือดจากบุคคลทั่วไป

หัวข้อถัดไป