เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 8
เล่มที่ ๘
เรื่องที่ ๑ ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย
เรื่องที่ ๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
เรื่องที่ ๓ การกำเนิดของโรค
เรื่องที่ ๔ การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๕ ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา
เรื่องที่ ๖ เลือด และธนาคารเลือดในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๘ / เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล

 เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กโตและบุคคลทั่วไป
 บทนำ
 การศึกษาอุบัติเหตุ
การแบ่งประเภทของอุบัติเหตุ
 อุบัติเหตุเนื่องจากการจราจร
 อุบัติเหตุในบ้าน
 อุบัติเหตุในโรงเรียน
 อุบัติเหตุในสถานประกอบการ
 อุบัติเหตุในวัยเด็ก
 การป้องกันอุบัติเหตุ
 การปฐมพยาบาล
 เลือดออกหรือตกเลือด
 ช็อก
 การหายใจขัดหรือหยุดหายใจ
 หัวใจหยุดเต้น
 การได้สารพิษ
 บาดแผล
 กระดูกหัก