การศึกษาอุบัติเหตุ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 8
เล่มที่ ๘
เรื่องที่ ๑ ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย
เรื่องที่ ๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
เรื่องที่ ๓ การกำเนิดของโรค
เรื่องที่ ๔ การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๕ ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา
เรื่องที่ ๖ เลือด และธนาคารเลือดในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๘ / เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล / การศึกษาอุบัติเหตุ

 การศึกษาอุบัติเหตุ
การศึกษาอุบัติเหตุ

การศึกษาอุบัติเหตุควรศึกษาเช่นเดียวกับโรคทุกชนิดคือ อนุโลม "อุบัติเหตุ" ขึ้นเป็นโรคหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางสู่การแก้ไข และหลีกเลี่ยง

โดยทั่วไป การศึกษาโรคทุกชนิดควรมอง ๓ ด้านด้วยกัน คือ

๑. ผู้ที่เกิดโรค (host)
๒. สิ่งที่ทำให้เกิดโรค (agent)
๓. สิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การเกิดโรค ( environment)


อุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับหลัก ๓ ประการ เช่นเดียวกัน คือ
๑. ผู้รับอุบัติเหตุ
๒. สิ่งที่เป็นเหตุ
๓. เวลาและสถานที่เกิดเหตุ


จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุมี ๓ ด้าน ด้วยกัน เช่น บุคคลบางประเภทดูเหมือนว่าได้รับอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วไป ตัวการบางอย่างทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและบ่อย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมบางอย่างบางเวลาก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เป็นต้น

ระบาดวิทยาของอุบัติเหตุ

ในประเทศไทย จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. ๒๔๙๐ อัตราตายของประชากรจากอุบัติเหตุ การเป็นพิษ และพลวเหตุ (accidents, poisonings and violence) อยู่ในอันดับที่ ๔ รองลงมาตามลำดับจากโรคไข้จับสั่น โรคท้องร่วง วัณโรคระบบหายใจ และโรคปอดอักเสบ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ อัตราตายจาก อุบัติเหตุ ยังคงเป็นอันดับที่ ๔ รองลงมาจาก โรคท้องร่วง โรคปอดอักเสบ วัณโรคระบบหายใจ และไข้จับสั่นตามลำดับ ใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ อัตราตายจากอุบัติเหตุ เลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับที่ ๓ รองมาจากโรคท้องร่วง และวัณโรคระบบหายใจตามลำดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นต้นมา อัตราตายจากอุบัติเหตุ การเป็นพิษ และพลวเหตุกลายเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของ คนไทยทั้งประเทศ สูงกว่าอัตราตายจากโรคอื่นๆ ทุกประเภท สาเหตุมาจากการแพทย์สาธารณสุขเจริญขึ้น ประชาชนเสียชีวิต จากโรคติดเชื้อลดลงอย่างชัดเจน ความก้าวหน้าทางวัตถุ และการเพิ่มของประชากร ทำให้อัตราตายจากอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นและสูงสุดเป็นอันดับที่ ๑ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นต้นมา จนกระทั่งปัจจุบัน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป