อุบัติเหตุในบ้าน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 8
เล่มที่ ๘
เรื่องที่ ๑ ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย
เรื่องที่ ๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
เรื่องที่ ๓ การกำเนิดของโรค
เรื่องที่ ๔ การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๕ ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา
เรื่องที่ ๖ เลือด และธนาคารเลือดในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๘ / เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล / อุบัติเหตุในบ้าน

 อุบัติเหตุในบ้าน
อุบัติเหตุในบ้าน

บ้านและที่อยู่อาศัยเป็นที่ๆ เกิดอุบัติเหตุได้บ่อย แต่ได้รับความสนใจน้อย เพราะมักไม่รุนแรง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นแก่เด็กก่อนวัยเรียน หรือคนชราที่อยู่บ้านเป็นประจำ สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในบ้านมี ๒ ประการ คือ

๑. ความบกพร่องของสิ่งก่อสร้าง หรือเครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น เด็กตกจากที่สูง ตกบันได รับประทานสารพิษที่เก็บไว้ไม่ดี เพลิงไหม้จากกระแสไฟฟ้ารั่วและจากการหุงต้มอาหาร บาดแผลจากเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

๒. ความบกพร่องของผู้ประสบเหตุ เช่น เด็กเล็กๆ การดูแลเอาใจใส่จากผู้ใหญ่ หรือคนชราที่สายตา หรือประสาทหูไม่ดี มักประสบอุบิตเหตุในบ้านได้บ่อยๆ

อุบัติเหตุในบ้านที่ควรระวังเป็นพิเศษคือ เพลิงไหม้จากการหุงต้ม จากบุหรี่ และจากการใช้กระแสไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้าเก่า เสียบปลั๊กไฟฟ้าหลายอันที่ขั้วไฟฟ้าเดียวกัน อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ตรงขั้นไฟได้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป