อุบัติเหตุในสถานประกอบการ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 8
เล่มที่ ๘
เรื่องที่ ๑ ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย
เรื่องที่ ๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
เรื่องที่ ๓ การกำเนิดของโรค
เรื่องที่ ๔ การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๕ ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา
เรื่องที่ ๖ เลือด และธนาคารเลือดในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๘ / เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล / อุบัติเหตุในสถานประกอบการ

 อุบัติเหตุในสถานประกอบการ
อุบัติเหตุในสถานประกอบการ  

ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงาน ร้านค้า สถานที่ประกอบอาชีพตลอดจนบริเวณก่อสร้างทุกชนิด อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในโรงงานได้แก่ การบาดเจ็บ ซึ่งเกิดจากเครื่องจักรกลในการผลิตสินค้า เช่น บาดแผลที่นิ้วมือ มือ หรือแขนขาถูกบดโดยเครื่องจักรกล หรือถูกฉุดลากโดยสายพาน บาดแผลที่เกิดจากของมีคมกระเด็นถูกใบหน้า และดวงตา เมื่อเครื่องจักรชำรุดคนงานก่อสร้างอาคาร สะพาน หรือถนน พลัดตกจากที่สูงเพราะสิ่งปลูกสร้างหักพังหรือเพราะความประมาทของคนงานเอง ตลอดจนเพลิงไหม้ กระแสไฟฟ้ารั่ว หม้อไอน้ำระเบิดอันเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์ในการประกอบการชำรุด หรือไม่เข้ามาตรฐาน ขาดความเอาใจใส่ดูแล

แสงสว่างและบรรยากาศในสถานที่ประกอบการที่ไม่เหมาะสม ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน คนงานขาดประสบการณ์ในงานที่ตนทำเหน็ดเหนื่อย เบื่อหน่าย ไม่ได้พักผ่อนเพียงพอ และความประมาทเลินเล่อของแต่ละบุคคลล้วนมีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทั้งสิ้น เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารงานของหน่วยงานจึงควรสอดส่องดูแล และป้องกันแก้ไข เพื่อมิให้เกิดการสูญเสียทั้งทรัพย์สิน และบุคคล การดำเนินงานทุกประเภทควรปฏิบัติเป็นขั้นตอนตามบทบัญญัติของกฎหมายอุตสาหกรรม และกฎหมายแรงงาน โดยให้ทุกฝ่ายมาร่วมมือกัน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป