โรคอ้วน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ / โรคอ้วน

 โรคอ้วน
โรคอ้วน

โรคอ้วนเป็นภาวะที่เกิดจากการเก็บสะสมไขมันไว้ในร่างกายมากเกินควร ในผู้ใหญ่อาจใช้ค่าดัชนีความหนาของร่างกาย เป็นตัวบอกว่า อ้วนหรือผอมได้ โดยคำนวณดัชนีนี้จากสูตร น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมต่อส่วนสูงเป็นเมตร ค่าปกติในตัวผู้ชายคือ ๒๐-๒๗ ส่วน ในผู้หญิง คือ ๒๐-๒๔ ส่วน กิโลกรัมต่อส่วนสูงเป็นเมตร ถ้าใครมีค่าต่ำกว่า ๒๐ ถือว่าขาดโปรตีนและแคลอรี ผู้ชายที่มีค่ามากกว่า ๒๗ หรือผู้หญิงที่มีค่ามากกว่า ๒๔ ให้พึงระวังว่าอ้วนเสียแล้ว คนอ้วนที่ดัชนีความหนาของร่างกายเกิน ๓๐ กิโลกรัมต่อส่วนสูงเป็นเมตร มีอัตราตายสูงกว่าคนทั่วไปถึงร้อยละ ๓๐ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะคนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคหลายอย่างมากกว่าปกติ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคนิ่วในถุงน้ำดี ภาวะไขมันสูงในเลือด ปอดทำงานได้น้อยลง และข้ออักเสบ เป็นต้น

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคอ้วน

คือ การกินจุและออกกำลังกายน้อย หลักในการลดน้ำหนัก คือ ต้องรู้จักประมาณตนในเรื่องกิน และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอจึงจะสัมฤทธิ์ผลได้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป