สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
มีผู้ให้คำจำกัดความ หรือนิยามคำว่า "สาธารณสุข" กันหลายท่าน เช่น ศาสตราจารย์วินสโลว์ (Chares-Edward A. Winslow ) ปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียงทางด้านการสาธารณสุข ผู้หนึ่ง ได้ให้คำจำกัดความเกี่ยวกับการสาธารณสุขไว้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ ว่า
ศาสตราจารย์วินสโลว์
ศาสตราจารย์วินสโลว์
"การสาธารณสุขเป็นวิทยาการ และศิลปะแห่งการป้องกันโรค การทำให้อายุยืนยาว และการส่งเสริมอนามัย และประสิทธิภาพของบุคคล โดยความร่วมแรงร่วมใจของชุมชน ในเรื่องต่างๆ อันได้แก่ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การควบคุมโรคติดต่อ การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับสุขวิทยาส่วนบุคคล การจัดบริการทางการแพทย์และพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยโรคตั้งแต่เริ่มแรก และให้การรักษา เพื่อมิให้ลุกลามต่อไป รวมทั้ง การพัฒนากลไกแห่งสังคม เพื่อให้ทุกคนมีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ ต่อการดำรงไว้ ซึ่งอนามัยที่ดีของตน"
คำนิยามดังกล่าวยังถิดว่าถูกต้องและทันสมัยอยู่จนตราบเท่าทุกวันนี้
สำหรับคำว่า "อนามัย" (health) นั้น หมายถึง สภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ายกาย และจิตใจ รวมทั้งการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี มิใช่เพียงสภาวะที่ปราศจากโคร หรือความพิการเท่านั้น แผนภูมิแสดงความหมายของการสาธารณสุข
แผนภูมิแสดงความหมายของการสาธารณสุข
ตามรัฐธรรมนูญขององค์การอนามัยโลก มีกล่าวไว้ว่า "อนามัยเป็นสิทธิของมนุษยชน มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันทางด้าน เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อมั่นทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการส่งเสริมคุ้มครองเพื่อให้มีอนามัยใน ระดับอันสมควร"
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป