องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข / องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

 องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

จากการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ตั้งแต่ยุคกลางมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของโรคข้ามแดน เป็นผลให้เกิดความจำเป็นในการประสานงานระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการสาธารณสุข การประชุมนานาชาติครั้งแรกได้จัดขึ้น ที่กรุงปารีสในปี พ.ศ. ๒๓๙๔ เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมโรคติด- ต่อในการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ และจากการ ประชุมครั้งนี้เอง ได้เป็นที่มาขององค์การถาวรซึ่งจัดขึ้น เพื่อการควบคุมโรคระหว่างประเทศในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ซึ่งต่อมาได้รวมเข้าอยู่ในเครือขององค์การอนามัยโลกใน ปี พ.ศ. ๒๔๙๐

องค์การระหว่างประเทศที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ ในงานสาธารณสุขของประเทศไทย โดยการให้ความช่วยเหลือทั้งในทางวิชาการ วัสดุครุภัณฑ์ และทุนการ ศึกษา ได้แก่ องค์การอนามัยโลก และกองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป