กองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข / กองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ

 กองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ
กองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children's Fund หรือ UNICEF)

โดยมติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ กองทุน สงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ในชั้นแรกเพื่อให้ความช่วยเหลือ เร่งด่วนแก่เด็กที่ประสบภัยสงครามในทวีปยุโรป ต่อมา เมื่อสภาพความเดือดร้อนในยุโรปคลี่คลายลง สมัชชาใหญ่ออกเสียงอีกครั้งหนึ่งในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ให้ต่ออายุกองทุนออกไปอีก ๓ ปี แต่ให้เปลี่ยน เป้าหมายไปสู่เด็กในประเทศที่กำลังพัฒนา และต่อมาใน ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ กองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ จึงได้เป็นหน่วยงานถาวรอยู่ในสหประชาชาติ และนิยม เรียกกันโดยย่อว่า "ยูนิเซฟ" (UNICEF)
ตรากองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ
ตรากองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ  
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ สมัชชา ใหญ่สหประชาชาติ ได้มีมติยอมรับปฏิญญาสากลว่า ด้วยสิทธิเยาวชนเป็นเอกฉันท์ โดยมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ว่า เยาวชนพึงมีสิทธิได้รับการดูแลเลี้ยงดูในด้าน อาหาร ที่พักอาศัย การละเล่นเพื่อความบันเทิงและการพักผ่อน การแพทย์ และการอนามัย และการศึกษา เพื่อให้เจริญเติบโตขึ้นโดยเสรี มีความสมบูรณ์พร้อมเพรียง ทั้งทางด้านร่างกาย สมอง ศีลธรรม และจิตใจ สมกับที่เกิดมาเป็นสมาชิกคนหนึ่ง
เนื่องจากยูนิเซฟเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ ประเทศสมาชิกทั้งหมด และหน่วยงานชำนัญพิเศษทั้งหลาย จึงเป็นสมาชิก ของยูนิเซฟด้วย นอกจากนี้ องค์การเอกชนและบุคคลทั่วไปก็ได้มีส่วนสนับสนุนงานของยูนิเซฟ ทั้งในด้านการเงิน และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ อีก เป็นจำนวนมาก

โดยทั่วๆไป ยูนิเซฟจะมีผู้ประสานงานโครงการ อยู่ในประเทศสมาชิก เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนงานพัฒนาเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานอนามัยแม่และเด็ก โภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพเด็ก โครงการการเลี้ยงเด็กกลางวัน และบริการสวัสดิการชุมชน รวมทั้งโครงการที่มีผลทางอ้อมต่อสุขภาพอนามัยของเด็ก เช่น โครงการวางแผนครอบครัว โครงการประปา หมู่บ้าน โครงการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน เหล่านี้ เป็นต้น

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ยูนิเซฟได้รับรางวัลโนเบล ในฐานะที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและยากจน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการมอบรางวัลได้ประกาศว่า "ยูนิเซฟได้สร้างการเชื่อมโยง ระหว่างประเทศที่ร่ำรวย และยากจน ทำให้เราทั่วไปต่างรู้สึกว่า แท้ที่จริงแล้วโลกก็คือครอบครัวใหญ่ ครอบครัวหนึ่ง ถ้าเราต้องการจะอยู่กัน โดยสันติสุข เราก็ต้องเริ่มด้วยการให้ความสนใจ และเอาใจใส่แก่เด็กทุกคนในบ้านเป็นประการแรก"
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป