สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
คนเรามีชีวิตและเจริญเติบโตขึ้นมาได้ โดยต้องอาศัยสิ่งจำเป็นต่อไปนี้ คือ อาหารที่มีประโยชน์ น้ำสะอาดสำหรับดื่ม อากาศบริสุทธิ์ การออกกำลังกาย และกายพักผ่อนที่เพียงพอ การรู้จักป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ร่างกายของเราเจริญเติบโต แข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขอนามัยที่สมบูรณ์ และมีอายุยืน

การรักษาสุขอนามัยนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ในบ้าน บริเวณบ้านของเรา จะต้องหมั่นดูแลรักษาให้สะอาดเรียบร้อย มีส้วมถูกสุขลักษณะ มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด และปลอดภัย มีทางระบายน้ำ และที่กำจัดขยะมูลฝอย
  ในการรับประทานอาหาร เราต้องพยายามรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ไข่ ผักสด ผลไม้สด เป็นประจำทุกวัน ควรดื่มนม และน้ำสะอาดมากๆ ไม่ควรดื่มน้ำชากาแฟ
ทุกๆ วันเราจะต้องรู้จักรักษาสุขภาพอนามัย แปรงฟันให้สะอาดทุกเช้าและก่อนเข้านอน อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดทุกวัน รักษาเล็บมือเล็บเท้าให้สะอาด และหมั่นตัดให้สั้นอยู่เสมอสวมเสื้อผ้าที่สะอาด ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ กับจะตัองมีเวลานอนอย่างน้อยคืนละ ๘ ชั่วโมง
ในการป้องกันโรค เราจะต้องไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ที่โรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือที่โรงเรียนของเรา ตามกำหนดนัดหมาย ไม่ควรเข้าใกล้ หรือคลุกคลีกับผู้ที่เป็นโรคติดต่อ เพราะอาจจะติดโรคได้ง่าย
การระวังรักษาสุขภาพอนามัยดังกล่าวมาแล้ว เป็นส่วนสำคัญเพียงส่วนหนึ่งของการสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส การรู้จักไปหาแพทย์ เพื่อรักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วย และเมื่อแพทย์รักษาให้หายจากโรคแล้ว ก็จะต้องพยายามระมัดระวังร่างกายไม่ให้เจ็บป่วยอีกต่อไป

เมื่อทุกคนพยายามบำรุงรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และเจริญเติบโตขึ้นด้วยความแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ชีวิตก็จะเป็นสุข สมตามสุภาษิตที่ว่า "ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ"
หัวข้อถัดไป