ชนิดของมะเร็ง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง / ชนิดของมะเร็ง

 ชนิดของมะเร็ง
ชนิดของมะเร็ง

มะเร็งสามารถเกิดได้ในทุกอวัยวะของร่างกาย (ยกเว้น ผม ขน ฟัน และเล็บที่งอกออกมาแล้วเท่านั้น ที่ไม่เป็นมะเร็ง) ในทางพยาธิวิทยา มะเร็งมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามชนิดของเซลล์ หรือเนื้อเยื่อต้นกำเนิด เพื่อความเข้าใจง่าย จึงแบ่งมะเร็ง หรือเนื้องอกชนิดร้ายออกเป็น ๒ พวกใหญ่ๆ คือ

๑. มะเร็งของเยื่อบุ (คาร์ซิโนมา)

ทั้งเยื่อบุภายนอก และภายใน เช่น มะเร็งของเยื่อบุช่องปาก เยื่อบุทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ เยื่อบุมดลูก รวมทั้งผิวหนังด้วย มะเร็งพวกนี้พบได้บ่อย และมีลักษณะเฉพาะตัว คือ มักจะมีการแพร่กระจายไปทางกระแสน้ำเหลืองก่อนทางกระแสเลือด ฉะนั้น จึงมีโอกาสรักษาให้หายได้ง่าย ทั้งโดยวิธีผ่าตัด หรือรังสีรักษา

๒. มะเร็งของเนื้อเยื่อ (ซาร์โคมา)

เช่น มะเร็งของกล้ามเนื้อ ไขมัน ระบบประสาท กระดูก ฯลฯ มะเร็งพวกนี้มักจะมีการแพร่กระจายไปทางกระแสเลือดได้เร็ว และโดยเฉลี่ยแล้ว จะพบในคนอายุน้อยกว่าคนที่เป็นมะเร็งเยื่อบุ

มะเร็งทั้ง ๒ พวกนี้มีความรุนแรงของโรคแตกต่างกันออกไป บางชนิดไม่รุนแรงมาก ค่อยเป็นค่อยไป และผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายปีแม้จะไม่ได้รับการรักษาแต่อย่างใด บางชนิดรุนแรงมาก แม้เพิ่งจะเริ่มเป็นก็สามารถแพร่กระจายไปได้รวดเร็ว จนในบางครั้งตรวจพบมะเร็งทุติยภูมิที่เกิดจากการแพร่กระจาย ก่อนที่จะตรวจพบมะเร็งปฐมภูมิด้วยซ้ำก็มี

มะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย  

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า มะเร็งเกิดได้ในทุกอวัยวะของร่างกาย แต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะตัว หรือมีประวัติธรรมชาติแตกต่างกัน มะเร็งบางชนิดชอบเป็นในเพศชาย บางชนิดชอบเป็นในเพศหญิง บางชนิดพบมากในคนไทย บางชนิดพบมากในคนเชื้อสายจีน

จากการสัมมนาเรื่องโรคมะเร็งระดับชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ พบว่า สถิติโรคมะเร็งของโรงพยาบาล และสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งในประเทศไทย พอจะสรุปได้ว่า มะเร็งของอวัยวะต่างๆ ที่พบได้บ่อยในแต่ละเพศ เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ๑๐ อันดับแรก ใกล้เคียงกันกับสถิติของสถาบันมะเร็งโรงพยาบาลศิริราชมาก ดังตารางข้างล่างนี้

อันดับที่
เพศชาย
เพศหญิง
มะเร็งช่องปาก มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด มะเร็งช่องปาก
มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตับ
มะเร็งโพรงหลังจมูก มะเร็งรังไข่
มะเร็งผิวหนัง มะเร็งมดลูก
มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งลำไล้ใหญ่และทวารหนัก
๑๐
มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งปอด
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป