อันตรายจากการแผ่รังสีทั้งในธรรมชาติและจากเครื่องกำเนิดรังสี - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา / อันตรายจากการแผ่รังสีทั้งในธรรมชาติและจากเครื่องกำเนิดรังสี

 อันตรายจากการแผ่รังสีทั้งในธรรมชาติและจากเครื่องกำเนิดรังสี
อันตรายจากการแผ่รังสีทั้งในธรรมชาติและจากเครื่องกำเนิดรังสี

รังสีเอกซ์และรังสีอื่นบางอย่าง สามารถทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ผลนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของรังสีและปริมาตรของอวัยวะที่ถูกรังสี ยิ่งขนาดรังสีมากและปริมาตรอวัยวะมาก ก็จะยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ได้มาก เราแบ่งประเภทของเซลล์ออกได้ดังนี้

๑. เซลล์ธรรมดา (somatic tissue) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาแล้ว ถ้าขนาดไม่มากจนถึงกับเซลล์ตายแล้ว ร่างกายอาจซ่อมแซมได้

๒. เซลล์สืบพันธุ์ (genetic tissue) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์แล้วร่างกายซ่อมไม่ได้ ฉะนั้น ผลต่อเซลล์สืบพันธุ์จึงสะสม (accumalative effects) ถ้าขนาดสูงพอ ผลที่เกิดขึ้นจะทำให้

๒.๑ เกิดการผ่าเหล่า (mutation) และ
๒.๒ เกิดการเป็นหมัน ถ้าขนาดสูงมาก ถ้าขนาดไม่สูงพอ ก็ไม่มีผลอะไรที่จะสังเกตได้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป