โครงสร้างของฟัน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา / โครงสร้างของฟัน

 โครงสร้างของฟัน
โครงสร้างของฟัน

ฟันแต่ละซี่จะประกอบขึ้นด้วยเนื้อเยื่อ ๔ ชนิด คือ
  • เคลือบฟัน (enamel) 
  • เคลือบรากฟัน (cementum) 
  • เนื้อฟัน (dentin) 
  • ประสาทฟันหรือพัลป์ (pulp)
เคลือบฟัน คือ เนื้อเยื้อแข็งชั้นนอกสุดของตัวฟัน จะมีสีขาวปนเหลือง ผิวเป็นมัน จัดว่า เป็นส่วนที่แข็งที่สุดของร่างกาย

เคลือบรากฟัน จะมีส่วนประกอบคล้ายกับกระดูกของมนุษย์ แต่ไม่แข็งมากเหมือนเคลือบฟัน เคลือบรากฟันนี้ จะปกคลุมส่วนรากทั้งหมด

เนื้อฟัน เป็นเนื้อเยื่อแข็งอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบเป็นตัวฟันทั้งซี่ มีสีขาวนวลคล้ายงาช้าง

ประสาทฟันหรือพัลป์ เป็นเนื้อเยื่ออ่อน ประกอบด้วยเส้นประสาท เส้นโลหิต ระบบน้ำเหลือง และเนื้อเยื่อยึดต่อ เนื้อเยื่อที่ประกอบเป็นพลัป์นี้ จะติดต่อภายนอกตัวฟันทางรูเปิดเล็กๆ ตรงบริเวณปลายรากฟัน
แผนภาพตัดขวางตามแนวตั้ง แสดงโครงสร้างของฟันฝังอยู่ในกระดูกเบ้ารากฟันของขากรรไกร
แผนภาพตัดขวางตามแนวตั้ง แสดงโครงสร้างของฟันฝังอยู่ในกระดูกเบ้ารากฟันของขากรรไกร
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป