รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม 1
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๑
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๖
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์ เรื่องที่ ๒ อุปราคา
นายระวี ภาวิไล

วท.บ., M.Sc., Ph.D. (Australian National University)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราชบัณฑิตในประเภทวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
พลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ

S.B.,A.M. (Harvard), วท.ด.กิตติมศักดิ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ราชบัณฑิตในประเภทวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืนเรื่องที่ ๔ นก
นายระวี ภาวิไล

วท.บ., M.Sc., Ph.D. (Australian National University)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราชบัณฑิตในประเภทวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
นายกิตติ ทองลงยา
(ถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๕๑๗)

วท.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อดีตภัณฑารักษ์ ศูนย์รวบรวมวัสดุอุเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ ปลา เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
นายทศพร วงศ์รัตน์

กม.บ., Ph.D. (London)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายเทพ เมนะเศวต

Ph.D. (University of Washington)
Assistant to Assistant Director-General, Fisheries Department, FAO, Rome. 
นายไพโรจน์ ธีระวงศ์

วศ.บ. (เกียรตินิยม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
M.S. (Texas),
Ph.D. (Colorado State)

รองประธานกรรมการ บริษัทเซาท์อีสเอเชียเทคโนโลยี จำกัด
เรื่องที่ ๗ พลังงาน การควบคุมและการใช้ประโยชน์ เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
นายสัณห์ ศิวารัตน์

วศ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), พ.ม.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พลอากาศโท มานพ สุริยะ

B.Sc. (Westpoint, U.S.A.),
รร.กบ.สรอ., สรอ., วปอ.

อดีตเจ้ากรมการศึกษาวิจัย กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
นายมนตรี ตราโมท

อ.ด.กิตติมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร), ค.ด.กิตติมศักดิ์ ศศ.ด.กิตติมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย กองการสังคีต กรมศิลปากร ราชบัณฑิตในประเภทวิจิตรศิลป์