รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม 11
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๑๑
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
นายวิชัย ศังขจันทรานนท์

วศ.บ. (เกียรตินิยม), วศ.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายศรีศักดิ์ จามรมาน

วศ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), วศ.ม. (สถาบันบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สปอ.),
Ph.D. (Georgia Institute of Technology)

ศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นายวิชัย ศังขจันทรานนท์

วศ.บ. (เกียรตินิยม), วศ.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายวิชัย ศังขจันทรานนท์

วศ.บ. (เกียรตินิยม), วศ.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
นายสมชาย ทยานยง

วท.บ., วท.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
Cert. of Uppsala (Sweden)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาววรจิต วัฒนสินธุ์

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.Sc. (Stanford U.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

วท.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
DIC, Ph.D. (Imperial College of Science and Technology, London U.)
นายศรีศักดิ์ จามรมาน

วศ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), วศ.ม. (สถาบันบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สปอ.),
Ph.D. (Georgia Institute of Technology)

ศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

วท.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
DIC, Ph.D. (Imperial College of Science and Technology, London U.)

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นายวิชัย ศังขจันทรานนท์

วศ.บ. (เกียรตินิยม), วศ.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
นายเอกชัย ลีลารัศมี

วศ.บ., วศ.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
Ph.D. (U.C.Berkeley)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายวิชัย ศังขจันทรานนท์

วศ.บ. (เกียรตินิยม), วศ.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
นายหริส สูตะบุตร

S.B., S.M. (MIT),
Ph.D. (U.C.Berkeley)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายบันเทิง สุวรรณกูล

วศ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.Sc. (U.of Manchester)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายดิลก ศรีประไพ

วศ.บ. (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายชิต เหล่าวัฒนา

วศ.บ. (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายประพันธ์ ธนสิทธิ์สมบูรณ์

วศ.บ. (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นายศรีศักดิ์ จามรมาน

วศ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), วศ.ม. (สถาบันบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สปอ.),
Ph.D. (Georgia Institute of Technology)

ศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายสมชาย ทยานยง

วท.บ., วท.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
Cert. of Uppsala (Sweden)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เขียนและผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสาววรจิต วัฒนสินธุ์

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.Sc. (Stanford U.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
นายยืน ภู่วรวรรณ

วศ.บ., วศ.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.Eng. (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์