รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม 12
วิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๑๒
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๑
เรื่องที่ ๑ การแพทย์ เรื่องที่ ๒ การศึกษา
พลโท อัศวิน  เทพาคำ

พ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ประจำกองบัญชาการกองทัพบก

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A.in Library Science (Indiana U.,U.S.A.)

อาจารย์ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
นายพัทยา สายหู

B.A., M.A. (Philosophy,Politics and Economics),
B.Litt., D.Phil. (Social Anthropology) (Oxford U.,England)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงตอน การศึกษาต่อเนื่อง

นายโกวิท วรพิพัฒน์

B.A.in Elementary Education,
M.A.in Ed. Administration,
Ph.D.in Ed. Administration

อธิบดีกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เรียบเรียงตอน ห้องสมุด และตอน สารานุกรม
ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต

อ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A.in Library Science (U.of Michigan, U.S.A.),

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ศาสตราจารย์พิเศษ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ที่ปรึกษากรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์ เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
นายประภาศน์ อวยชัย

ธ.บ.,น.ม. (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), เนติบัณฑิตอังกฤษ, นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ศาสตราจารย์ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางนิภา สุวรรณแสง ตุมรสุนทร

สส.บ. (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์),
M.A.(Educational Psychology)

รองศาสตราจารย์ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เรียบเรียงตอน สมาคมและมูลนิธิเพื่อการกุศล

นายสมพร เทพสิทธา

บช.บ., ธ.บ. (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์),
M.B.A.(Penn.,U.S.A.),
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

รองประธานและเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้เรียบเรียงตอน การประกันสังคม

นายนิคม จันทรวิทุร

ธ.บ. (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์),
M.A.(SSA,Chicago), M.A.Labor Economics (Wisconsin),
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ศาสตราจารย์พิเศษ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ข้าราชการบำนาญ กระทรวงมหาดไทย, ประธานสภาที่ปรึกษาพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทรรศนียา กัลยาณมิตร

อ.บ., ค.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A.in Library Science (Indiana U.,U.S.A.)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

B.A. (Cantab),
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์),
เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้)

ผู้อำนวยการโครงการหลวง

ผู้เรียบเรียงตอน การเกษตรที่สูงในประเทศไทย

นายปวิณ ปุณศรี

B.S.in Plant Science,
M.S.in Horticulture (U.of California)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผู้อำนวยการงานเกษตรที่สูง,
ผู้ประสานงานทั่วไปโครงการหลวง กรุงเทพฯ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางชุลี ชัยพิพัฒน์

วท.บ.,อนุ ค.บ.,
Cert. in Science Teaching,
M.A. Sci.Ed. (The Ohio State U., U.S.A.)

ข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
สำนักงาน ก.พ.
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบทเรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
นายทิม พรรณศิริ

พ.บ. (เกียรตินิยม) (มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์), M.Sc.(สาขาสรีรวิทยาการผสมพันธุ์),
Ph.D. (สาขาพันธุศาสตร์ทางสัตว์), Corvellis (Oregon State U., U.S.A.),

สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เรียบเรียงตอน การบริโภคและอุตสาหกรรม

นายอิสระ สุวรรณบล

ร.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A.(Tasmania),
Ph.D.(A.N.U.,Australia)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงตอน ฝนหลวง

นายเมธา รัชตะปีติ

กส.บ. (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์),
F.A.O.Training Center in Farm Mechanization,
Ceylon (1955), Post Graduate Academic Training in Agricultural Engineering California State Poly Technic College, U.S.A. (1958)

ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางเปรมจิตต์ สระวาสี

วท.บ.,ค.บ. (เกียรตินิยม),
M.S.in Ed. (I.U.,U.S.A.),
บธ.บ. (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

อาจารย์ ๓ ระดับ ๘ หัวหน้าคณะวิชาวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
นายสุเมธ ตันติเวชกุล

Dip.Pol.Science (Institute of Political Study Grenoble, France),
Doctorate Pol. Science (Montpellier U.,France), วทบ.๒๓, วปอ.๒๘

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้เรียบเรียงตอน การพัฒนาเกษตรกรรมสำหรับพื้นที่เฉพาะ

นายพิสิษฐ์ ศศิผลิน

กส.บ.(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้)

อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางเอิบบุญ สุทธิประภา

วท.บ.(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A.(Ball State U.,U.S.A.)

ผู้อำนวยการสำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์ เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
นายพิสิษฐ์ ศศิผลิน

กส.บ. (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้)

อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางยุพิน พิพิธกุล

ป.ม., อ.บ., ค.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A. (Columbia U.,U.S.A.),
Grad.Dip.in Ed.Admin. (The U. of Alberta)

ศาสตราจารย์ ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายเล็ก จินดาสงวน

วศ.บ. (ชลประทาน) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์),
M.S.in A.E. (Colorado State U.)

รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษา

นายปราโมทย์ ไม้กลัด

ชป.บ. (เกียรตินิยม) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์),
M.Eng.(Irrigation,Drainage and Water Resources Engineering)(U.of California)
Cert.in Drainage and Ground-Water Engineering (USBR.)

วิศวกรชลประทาน ๘ กรมชลประทาน

นายอาณัติ อาภาภิรม

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), M.E.(วิศวกรรมแหล่งน้ำ) (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย),
Ph.D. (วิศวกรรมโยธา) (Colorado State U.)

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ผู้ว่การการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
M.A.in Library Science (Indiana U., U.S.A.)

อาจารย์ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
นายสุเมธ ตันติเวชกุล

Dip.Pol.Science (Institute of Political Study Grenoble, France),
Doctorate Pol. Science (Montpellier U.,France), วทบ.๒๓, วปอ.๒๘

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้เรียบเรียงตอน การพัฒนาฝีมือแรงงานและอุปกรณ์การผลิต

นายโกวิท วรพิพัฒน์

B.A.in Elementary Education,
M.A.in Ed.Administration,
Ph.D.in Ed.Administration

อธิบดีกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เรีบเรียงระดับเด็กเล็ก

คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต

อ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A.in Library Science (U.of Michigan, U.S.A.),
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

ศาสตราจารย์พิเศษ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ที่ปรึกษากรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กกลาง

นางวิบูลเพ็ญ ชัยปาณี

อ.บ.,ป.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A.in Library Science (Indiana U.,U.S.A.)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ

S.B., A.M. (Harvard U.,U.S.A.), วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ศาสตราจารย์อุปการคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A.in Library Science (Indiana U.,U.S.A.)

อาจารย์ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กกลาง

พันเอกหญิงจิตรา ชูจินดา

วท.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม