รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๑๓
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๓
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๒
เรื่องที่ ๑ เรือนไทย เรื่องที่ ๒ ชีวิตชนบทไทย
นายฤทัย ใจจงรัก

ศ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย) เกียรตินิยม, ประกาศนียบัตรชั้นสูงสถาปัตยกรรมไทย (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

ร.บ. (เกียรตินิยม) สาขาการเงินการคลัง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), M.A.(Econ.) U.of Maryland

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่องที่ ๓ หัตถกรรมพื้นบ้าน เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย
นายมาโนช กงกะนันทน์

ศ.บ. (มัณฑนศิลป์),
M.A.(Art),M.F.A. (Environmental Design) U.of California

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ., ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
M.S.in Education (U.of Wisconsin)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอนันต์ ปาณินท์

ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประกาศนียบัตรวิชาภาพพิมพ์, H.W. Hayter, Paris

ศิลปินอิสระ
เรื่องที่ ๕ นาฏศิลป์ไทย เรื่องที่ ๖ ตุ๊กตาไทย
นายมนตรี ตราโมท

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร), ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยและคีตศิลป์ไทย กรมศิลปากร, ราชบัณฑิตในประเภทวรรณศิลป์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ., ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
M.S.in Education (U.of Wisconsin)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห์

อ.บ., ป.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A.in Education (Washington State)

ศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ ทบวงมหาวิทยาลัย, เข็มแสนยาธิปัตย์, เข็มนคราธิปัตย์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทิศนา แขมมณี

ค.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
M.A.in Ed. (U.of California at Chico),
Ph.D. (Curriculum and Struction) Arizona State U.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๗ การละเล่นของไทย เรื่องที่ ๘ อาหารไทย
พันตรีผะอบ โปษะกฤษณะ

อ.บ., ค.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร), ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ., ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
M.S.in Education (U.of Wisconsin)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางวันดี ณ สงขลา

ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) วิทยาลัยครูสวนดุสิต สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์

อาจารย์ ๓ ระดับ ๘ ภาควิชาอาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางวิบูลเพ็ญ ชัยปาณี

อ.บ.,ป.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A.in Library Science (Indiana U.)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๙ การประดิษฐ์ผักและผลไม้ เรื่องที่ ๑๐ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์

ปวส. (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป) โรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต้

อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ ข้าราชการบำนาญ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช

นางมณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

อ.บ. (เกียรตินิคม), ค.ม.(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), Ed.D.(Oklahoma State U.)

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
นายทรงชัย สหวัชรินทร์

กม.บ. (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์),
Cert.in Marine Shrimp Culture (Japan),
Cert.in Fresh-water Prawn Culture (Hawaii),
Cert.in Marine Biology (Belgium)

นักวิชาการประมง ๗ หัวหน้าสถานีประมงน้ำกร่อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางกิติยวดี บุญซื่อ

อ.บ.,ค.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.Ed.(Wayne State U.)

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร
นางสาวนภพร เรืองสกุล

B.A. (Goucher College, Maryland,
M.A. (Econ.) U.of California at Los Angeles

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการทั่วไป ธนาคารไทยทนุ จำกัด

นายสุวัชชัย มนัสการวิทยา

บช.บ. (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผู้ตรวจสอบผู้ช่วยฝ่ายกำกับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย