รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๑๔
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๑๔
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๓
เรื่องที่ ๑ พระราชวังในกรุงเทพมหานคร เรื่องที่ ๒ พระราชวังในส่วนภูมิภาค
หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี

สถ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; M.Arch, U.of Pennsylvania

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ

อ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
M.A.in History, U.of UCLA;
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ข้าราชการบำนาญ ทบวงมหาวิทยาลัย
หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี

สถ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
M.Arch, U.of Pennsylvania

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ

อ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
M.A.in History, U.of UCLA;
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ข้าราชการบำนาญ ทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทยเรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
นายสุรศักดิ์ เจริญวงศ์

ศ.บ., ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทิศนา แขมมณี

ค.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; M.A.in Ed.,U.of California at Chico;
Ph.D. (Curriculum and Struction), Arizona State U.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร้อยตรี ชาญชัย มณีดุลย์

กส.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้อำนวยการกองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
M.A.in Library Science, Indiana U.

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์ เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
ร้อยตรี ชาญชัย มณีดุลย์

กส.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้อำนวยการกองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางกิติยวดี บุญซื่อ

อ.บ.,ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ;
M.Ed.,Wayne State U.

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร้อยตรี ชาญชัย มณีดุลย์

กส.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้อำนวยการกองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางกิติยวดี บุญซื่อ

อ.บ.,ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ;
M.Ed.,Wayne State U.

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
นายณรงค์ศักดิ์ เสนาณรงค์

กส.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;
M.Sc. in Agriculture, West Pakistan Agricultural U.

นักวิชาการเกษตร ๘ (ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวโพดข้าวฟ่าง)
กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ.,ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
M.S.in Ed.,U. of Wisconsin

ศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์

B.Sc. (First Class Hons.) Chemistry, U.of London ; D.Phil. Organic Chemistry, U.of Oxford; Post Doctoral Fellowship, Molecular Biology, U.of California, L.A.

ศาสตราจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางยุพิน พิพิธกุล

ป.ม., อ.บ., ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
M.A., Columbia U.;
Grad. Dip. in Ed. Admin., The U.of Alberta

ศาสตราจารย์ ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
นางสาวอมรา วงศ์พุทธพิทักษ์

ภ.บ. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สาขาอาหาร) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้เรียบเรียงระดับเเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางโรจนี จะโนภาษ

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป
.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
Testamur in Bacteriology & Microbiology

รองศาสตราจารย์ ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์หญิงนันทพร นิลวิเศษ

พ.บ. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์;
DTM & P, Hamburg U.;
Dr.med., Goettingen U.

รองศาสตราจารย์ หัวหน้าหน่วยสมุนไพร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวนันทวัน บุณยะประภัศร

ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล;
M.Sc. (Pharmacognosy),
Ph.D. (Phytochemistry), Massachusetts College of Pharmacy

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย หัวหน้าหน่วยข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางพร้อม จิตศรลัมภ์

ภ.บ.,วท.ม. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นายวงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล

ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล;
ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ; วท.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เภสัชกรหญิงวันทนา งามวัฒน์

วท.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์;
M.Sc.in Pharma., Philadelphia College of Pharmacy and Science

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สาขาสมุนไพร) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทิศนา แขมมณี

ค.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; M.A.in Ed.,U.of California at Chico;
Ph.D. (Curriculum and Struction), Arizona State U.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย