รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๑๕
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๑๕
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๔
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
นายสิริวัฒน์ วงษ์ศิริ

Ph.D. (Univ.of Calif ; Davis) FRES (Fellow of Royal Entomological Society of London)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าหน่วยวิจัยกีฏวิทยา : ชีววิทยาของผึ้ง, ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าโครงการวิจัย Biological Control of Bee Mite, ทุน USAID (พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๕)
นายสิริวัฒน์ วงษ์ศิริ

Ph.D. (Univ.of Calif ; Davis) FRES (Fellow of Royal Entomological Society of London)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าหน่วยวิจัยกีฏวิทยา : ชีววิทยาของผึ้ง, ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าโครงการวิจัย Biological Control of Bee Mite, ทุน USAID (พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๕)
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
นายอุทิศ เกตุทัต

กส.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
DIC. Ph.D. (University of London)

อดีตอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ผู้ชำนาญการปรุงยาสูบ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน ก.ค. กระทรวงศึกษาธิการ
นายอภิชาติ ขาวสอาด

วน.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Forestry Australian National University Canberra Australia)

นักวิชาการป่าไม้ ๗ กองบำรุง กรมป่าไม้
หัวหน้าศูนย์บำรุงพันธุ์ไม้สัก อ.งาว จ.ลำปาง

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางกิติยวดี บุญซื่อ

อ.บ.,ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
M.Ed., Wayne State U.

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบราณในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
นางณัฏฐภัทร จันทวิช

ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(โบราณคดี-ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เชี่ยวชาญโบราณศิลปวัตถุและการพิพิธภัณฑ์ (ภัณฑารักษ์ ๗)

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ

อ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
M.A. in History, U. Of UCLA; อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ข้าราชการบำนาญ ทบวงมหาวิทยาลัย
นายทิวา ศุภจรรยา

วท.บ. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MSc. Geol. ITC. (The Netherlands)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทรรศนียา กัลยาณมิตร

อ.บ., ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
M.A. in Library Science, Indiana U.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
นางสุดใจ จำปา

วศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (IOWA)

ข้าราชการบำนาญ
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุรินทร์ เศรษฐมานิต

B.Sc. Civil Engineering Imperial College, U. of London
DIC. (Diploma of Imperial College) U.of London
Ph.D. (Public health Engineering) U.of London

ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมนา คำทอง

อ.บ.,ป.ม.;
M.A. in Ed., U.of Michigan

ศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ ทบวงมหาวิทยาลัย
นายสุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์

BS.CE. (Civil Engineer)
MS.CE. (Environmental Engineer)
Ph.D. (Civil Engineer)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางนันทนา ประจวบเหมาะ

B.A., Wilson College, Chambersburg, Pennsylvania, U.S.A.

อดีตอาจารย์พิเศษภาษาอังกฤษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
นางนิตยา มหาผล

วศ.บ.อุตสาหกรรมโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.P.H. Master of Public Health Engineering, U.of Michigan, U.S.A.

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางเอิบบุญ สุทธิประภา

วท.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
M.A. Ball State U.

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
นางนิตยา มหาผล

วศ.บ.อุตสาหกรรมโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.P.H. Master of Public Health Engineering, U.of Michigan, U.S.A.

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางเปรมจิตต์ สระวาสี

วท.บ., ค.บ. (เกียรตินิยม) ;
M.S. in Ed., I.U.;
บธ.บ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ