รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๑๖
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๑๖
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่องที่ ๑ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก
นายจุลทัศน์ พยาฆรานนท์

กศ.บ.ศิลปศึกษา (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ

อาจารย์ ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทรรศนียา กัลยาณมิตร

อ.บ.,ค.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.in Library Science, Indiana U.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ

เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ในสภาการศึกษา มหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ

อ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.in History, U.of UCLA.
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ข้าราชการบำนาญ ทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๓ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ เรื่องที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก
นายพิสิฐ เจริญวงศ์

ศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.S. (Anthropology) University of Pennsylvania.

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส (โบราณคดี) ศูนย์ภูมิภาค-โบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SPAFA)
องค์การรัฐมนตรีศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANEO)

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทรรศนียา กัลยาณมิตร

อ.บ.,ค.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.in Library Science, Indiana U.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวก่องแก้ว วีระประจักษ์

อนุปริญญาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางกิติยวดี บุญซื่อ

อ.บ.,ค.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Ed.,Wayne State U.

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๕ สังคม และวัฒนธรรมไทย เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ
นายศรีศักร วัลลิโภดม

อ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.มานุษยวิทยา Western Australia U.

รองศาสตราจารย์ ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ

อ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.in History, U.of UCLA.
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ข้าราชการบำนาญ ทบวงมหาวิทยาลัย
นายกำธร สถิรกุล

บช.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธ.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
B.S. (Printing) Carnegie Institute of Technology.
M.B.A.with distinction University of Michigan.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศาสตราจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้อำนวยการองค์การค้าคุรุสภา

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ.,ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S.in Ed. (U.of Wisconsin)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๗ การดนตรีสำหรับเยาวชน เรื่องที่ ๘ การช่าง และหมู่บ้านช่าง
นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล

ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาโสตศอนาสิก, Temple U., Philla., U.S.A.
M.A. (Communication Disorders) Temple U.,Philla., U.S.A.
วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะสาขาโสตศอนาสิก สาขาโสตศอนาสิก แพทยสภาประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาโสต นาสิกลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
นายวิบูลย์ ลี้สุวรรณ

ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมนา คำทอง

อ.บ.,ป.ม.;
M.A.in Ed., U.of Michigan.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ข้าราชการบำนาญ ทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
นายแก้ว นวลฉวี

วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Physics), University of Connecticut, U.S.A. Ph.D. (Civil Engineering/Remote Sensing) Colorado State-University, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอ.ไอ.ที.)

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.in Library Science (Indiana U.)

อาจารย์ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
นางเบญจา ชลธาร์นนท์

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร)
M.A.University of Northern Colorado, U.S.A. Ed.D.University of Northern Colorado, U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๗
หัวหน้าศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ตาบอดและครอบครัว วิทยาลัยครูสวนดุสิต

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางยุพิน พิพิธกุล

ป.ม., อ.บ., ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Columbia U.)
Grad. Dip. in Ed. Admin. (The U. of Alberta)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)