รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๑๗
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๑๗
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๖
เรื่องที่ ๑ ช้างเผือก เรื่องที่ ๒ ฉันทลักษณ์ไทย
นางสาวเพลินพิศ กำราญ

นักอักษรศาสตร์ ๖ ฝ่ายวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ

อ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.in History, UCLA
อักษรศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ข้าราชการบำนาญ ทบวงมหาวิทยาลัย
นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ

อ.บ., ป.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Cornell University) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ (ข้าราชการบำนาญ) สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๓ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต เรื่องที่ ๔ โรคตับอักเสบจากไวรัส
นางสาวนงพงา สุขวนิช

ศศ.บ. (โบราณคดี) วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล

นักวิชาการเผยแพร่ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.in Library Science, Indiana U.

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Dr. Med. Humburg ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์หญิงจันทพงษ์ วะสี

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
M.D. Doctor in Medicine

รองศาสตราจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาไวรัสวิทยา
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสาวพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ

วท.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วท.ม.มหาวิทยาลัยมหิดล ปร.ด.มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาไวรัสวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย เรื่องที่ ๖ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์

วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล M.Sc. (Environmental Engineering) AIT

รักษาการผู้อำนวยการกองประสานการจัดการมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและตรวจสอบ กองการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.in Library Science, Indiana U.

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
นายสันทัด สมชีวิตา

สถ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Pratt Institute, U.S.A.

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์

วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล M.Sc. (Environmental Engineering) AIT

รักษาการผู้อำนวยการกองประสานการจัดการมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

นางอุษา เกียรติชัยพิพัฒน์

อ.บ. (ภูมิศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Sc. (Human Settlements Planning) Asian Institute of Technology (AIT)

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางเปรมจิตต์ สระวาสี

วท.บ., ค.บ. (เกียรตินิยม)
M.S.in Ed.,I.U.
บธ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๗ ปอแก้วปอกระเจา เรื่องที่ ๘ พืชเส้นใย
นายไชยยศ เพชระบูรณิน

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.Sc. (Agronomy) Central Luzal State University ประเทศฟิลิปปินส์

นักวิชาการเกษตร ๖ ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทรรศนียา กัลยาณมิตร

อ.บ., ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana U.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายจินดา จันทร์อ่อน

กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต (กส.บ.) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S.) ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช Univ. of Hawaii.
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) ด้านพันธุศาสตร์ Univ. of Nebraska.

อดีตนักกสิกรรมงานข
้าวโพดข้าวฟ่าง กรมกสิกรรม (กรมวิชาการเกษตรปัจจุบัน)
ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญฝ้าย (นักวิชาการเกษตร ๘) กรมวิชาการเกษตร
เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี
นายอำพล เสนาณรงค์

ปริญญาตรีทางกสิกรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโททางเกษตรสาขาพืชกรรม มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนบราสก้า สหรัฐอเมริกา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๘
ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารพัฒนาการเกษตร รุ่น ๑

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.in Library Science, Indiana U.

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
นายพัธกุล จันทนมัฏฐะ

กส.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Iowa State University) Ph.D. (Iowa State University)

ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดชัยนาท