รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๑๙
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๑๙
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๘
เรื่องที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องที่ ๒ พืชน้ำมัน
นายพรชัย ธรณธรรม

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Diploma in Urban Survey with Aerial Photography ITC, Enochede, the Netherlands

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

นางจินตนา ทวีมา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท การจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กองนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science (Indiana U.)

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
นายอาวุธ ณ ลำปาง

กส.บ. กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Master of Agriculture (North Carolina State U. : NC), U.S.A.
Doctor of Phylosophy (Oklahoma State U. : Okla), U.S.A.
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางชุลี ชัยพิพัฒน์
(มรณกรรม)


วท.บ., อนุ ค.บ., Cert. in Science Teaching
M.A. (Science Education) The Ohio State University

หัวหน้างานพัฒนาองค์การ กองฝึกอบรม สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๓ การถนอมผลิตผลการเกษตร เรื่องที่ ๔ ม้า
นางสาวบุหลัน พิทักษ์พล

B.S.Agriculture (Food Processing) California Polytechnic State University,
San Luis Obispo, U.S.A. M.S.Food Science : University of California, Davis, U.S.A.
ประกาศนียบัตรเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม

นักวิจัยระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ ๑๐ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางเปรมจิตต์ สระวาสี

วท.บ.,ค.บ.เกียรตินิยม ; M.S.in Ed.,I.U.; บธ.บ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
พลโทวิมล วิวัฒน์วานิช

กส.บ.กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจำกองบัญชาการกองทัพบก (ประจำ บก.ทบ.)
เลขานุการโครงการจัดที่ทำกินเพื่อราษฎร์ผู้ยากไร้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หัวหน้าโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางสาวประยงค์ บุญมงคล

อ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), พ.ม.,
M.Edu. (The Ohio State University)

รองศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ ทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๕ แมลง เรื่องที่ ๖ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
นายสุธรรม อารีกุล

กส.บ.กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Entomology), Oragon State University
Ph.D. (Entomology), Washington State University

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
นายแพทย์ชูศักดิ์ เวชแพศย์

พ.บ.แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
Ph.D. (Neurophysiology), Edinburgh, Great Britain

ศาสตราจารย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้าราชการบำนาญ
เรื่องที่ ๗ ศิลปการนับเบื้องต้น เรื่องที่ ๘ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
นางสาววนิดา เหมะกุล

วท.บ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Math), The University of North Carolina (Chapel Hill), U.S.A.

รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางยุพิน พิพิธกุล

ป.ม.,อ.บ.,ค.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.A.,Columbia University
Grad. Dip. in Ed. Admin. (The U. of Alberta)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายเสรี พงศ์พิศ

B.A. (ปรัชญา) โรม อิตาลี
M.A. (ปรัชญา) โรม อิตาลี
Ph.D. (ปรัชญา) มิวนิก เยอรมนี

อดีตรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(อดีต) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาชนบท มูลนิธิหมู่บ้าน
(ปัจจุบัน) เลขาธิการมูลนิธิหมู่บ้าน ผู้อำนวยการโครงการไทย-ออสเตรเลียป้องกันเอดส์ภาคเหนือ สารกึ่งตัวนำ
เรื่องที่ ๙ สารกึ่งตัวนำ
นายสมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

Bachelor of Engineering (Electrical), Osaka University
Master of Engineering (Electrical), Osaka University
Doctor of Engineering (Electrical), Osaka University

ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ หัวหน้าภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย