รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม 2
วิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๒
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๘
เรื่องที่ ๑ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์ เรื่องที่ ๒ เวลา
นายทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์

วท.บ.(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.S.(Univ.of California),
Ph.D. (Univ.of Hawaii, U.S.A.)

ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ

S.B.,A.M. (Harvard),
วท.ด.กิตติมศักดิ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ราชบัณฑิตในประเภทวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ผู้เรียบเรียงตอนเวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย

นาวาเอกเพิ่มศักดิ์ เวชชานุเคราะห์

วท.บ. (โรงเรียนนายเรือ)

ประจำกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ.,ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.S.in Education (Univ.of Wisconsin, U.S.A.)

ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๓ บรรยากาศ เรื่องที่ ๔ การตรวจอากาศ
นาวาเอกเจริญ เจริญรัชต์ภาคย์

Ph.D. (Meteorology, Florida State Univ., Tallahassee, Florida, U.S.A.)

อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทา กระทรวงคมนาคม
นาวาเอกเจริญ เจริญรัชต์ภาคย์

Ph.D. (Meteorology, Florida State Univ., Tallahassee, Florida, U.S.A.)

อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทา กระทรวงคมนาคม
เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรมเรื่องที่ ๖ อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส
นายสมชาย พวงเพิกศึก

วศ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), พ.ม.,
Diploma in Pulp and Paper Technology (Wenner Gren Scientific Research Center, Stockholm, Sweden)

รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายชูศักดิ์ แช่มเกษม

B.Eng. (Univ.of New South Wales, Australia)

อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางชุลี ชัยพิพัฒน์

วท.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ป.ม.,
Cert. in Science Teaching,
M.A. in Science Education (Ohio State Univ., U.S.A.)

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
นายวิชัย ศังขจันทรานนท์

วศ.บ.เกียรตินิยม, วศ.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A.in Library Science (Indiana Univ., U.S.A.)

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๗ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย เรื่องที่ ๘ การศึกษา
หม่อมราชวงศ์แสงโสม เกษมศรี

อ.ม.,ป.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
Cert.in Phonetics of English (Univ.of London, England)

ข้าราชการบำนาญ, ศาสตราจารย์อุปการคุณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ.,ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.S.in Education (Univ.of Wisconsin, U.S.A.)

ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ.,ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.S.in Education (Univ.of Wisconsin, U.S.A.)

ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร เรื่องที่ ๑๐ ตราไปรษณียากรไทย
หม่อมราชวงศ์แสงโสม เกษมศรี

อ.ม.,ป.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
Cert.in Phonetics of English (Univ.of London, England)

ข้าราชการบำนาญ, ศาสตราจารย์อุปการคุณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองวารสาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.)

ผู้เรียบเรียงตอน รัฐสภา

พลตรีกระวี สุทัศน์ ณ อยุธยา

วท.ม. (โรงเรียนเทคนิคทหารบก), วปอ.

ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา อดีตเลขาธิการรัฐสภา, สมาชิกวุฒิสภา

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ.,ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.S.in Education (Univ.of Wisconsin, U.S.A.)

ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายวิจารณ์ ไชยสุต
มรณกรรมเมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๙

ธ.บ. (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง), นบ.ท. (เนติบัณฑิตสภา)

ข้าราชการบำนาญกรมไปรษณีย์โทรเลข

ผู้เรียบเรียงปรับปรุง และเรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นายอาณัฐชัย รัตตกุล

ศ.บ. (มหาวิทยาลัยรามคำแหง),
B.S.(POL),M.P.A. (USC.)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
บริษัทเยาวราช จำกัด, ผู้ตรวจการธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด