รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๒๐
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๒๐
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๘
เรื่องที่ ๑ ศาสนา และระบบความเชื่อในประเทศไทย เรื่องที่ ๒ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
นายเสรี พงศ์พิศ

B.A. (ปรัชญา) โรม อิตาลี
M.A. (ปรัชญา) โรม อิตาลี
Ph.D. (ปรัชญา) มิวนิก เยอรมนี

อดีตรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(อดีต) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาชนบท มูลนิธิหมู่บ้าน
(ปัจจุบัน) เลขาธิการมูลนิธิหมู่บ้าน
ผู้อำนวยการโครงการไทย-ออสเตรเลียป้องกันเอดส์ภาคเหนือ
นายวุฒิชัย มูลศิลป์

กศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กศ.ม. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศึกษาเพิ่มเติม ณ สถาบันภาษาปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักนายกรัฐมนตรี

นายโกวิท วงศ์สุรวัฒน์

B.S. (Political Science) Illinois State University
M.S. (History) Illinois State University
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

รองศาสตราจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาววงเดือน นาราสัจจ์

อ.บ. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
D.A. (History) Illinois State University

อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

B.A. (History) of South East Asia, U. of London, United Kingdom

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ข้าราชการบำนาญ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางกิติยวดี บุญซื่อ

อ.บ., ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Ed., Wayne State University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้าราชการบำนาญ
เรื่องที่ ๓ จิตกรรมไทยแบบประเพณี เรื่องที่ ๔ เสียง และมลภาวะทางเสียง
นายสันติ เล็กสุขุม

ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Docteur en Etudes indiennes U.de Paris III (Sorbonne), France

ศาสตราจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทรรศนียา กัลยาณมิตร

อ.บ.,ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana University

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายประธาน อารีพล

วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาต่อวิชานิวเคลียร์ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบอนน์ เยอรมนี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana University

อาจารย์ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๕ เลเซอร์ เรื่องที่ ๖ เซลล์แสงอาทิตย์
นายสมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

Bachelor of Engineering (Electrical), Osaka University
Master of Engineering (Electrical), Osaka University
Doctor of Engineering (Electrical), Osaka University

ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

Bachelor of Engineering (Electrical), Osaka University
Master of Engineering (Electrical), Osaka University
Doctor of Engineering (Electrical), Osaka University

ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana University

อาจารย์ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๗ อัญมณี เรื่องที่ ๘ เวชศาสตร์การบิน
นายโพยม อรัณยกานนท์

วท.บ. (ธรณีวิทยาเหมืองแร่) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Geology) Durham University, England
ประกาศนียบัตรพิเศษ (ด้านการตรวจแร่และหิน) จากกองธรณีวิทยา สหรัฐอเมริกา

ราชบัณฑิต สาขาธรณีวิทยา สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ในฐานะประธานสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
กรรมการพิจารณาโครงการเรื่อง Geodesy และธรณีฟิสิกส์แห่งชาติ
กรรมการพิจารณาเกี่ยวกับแร่ยุทธปัจจัยของกระทรวงกลาโหม

นางอรกุล โภคากรวิจารณ์

วท.บ. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรเทคนิคงานพิพิธภัณฑ์ จากพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพิพิธภัณฑ์ ภัณฑารักษ์ ๘
หัวหน้าฝ่ายพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี

นางวิลาวัณย์ อติชาติ

วท.บ. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร จากสถาบันรัตนชาติแห่งอเมริกา

นักวิทยาศาสตร์ กองวิเคราะห์ กรมทรัพยากรธรณี

นายบุญทวี ศรีประเสริฐ

วท.บ. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตร จากสถาบันรัตนชาติแห่งอเมริกา

นักวิทยาศาสตร์ ๕ กองวิเคราะห์ กรมทรัพยากรธรณี

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางอรกุล โภคากรวิจารณ์

วท.บ. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรเทคนิคงานพิพิธภัณฑ์ จากพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพิพิธภัณฑ์ ภัณฑารักษ์ ๘
หัวหน้าฝ่ายพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี
นาวาอากาศเอก อมร แสงสุพรรณ

วท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติบัตรการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
ประกาศนียบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสท สหรัฐอเมริกา

ผู้อำนวยการกองนิรภัยเวชกรรมการบิน สถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ

นาวาอากาศเอก ธีระภาพ เสนะวงษ์

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (การแพทย์คลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน (กองทัพอากาศ สหรัฐอเมริกา)
อนุมัติบัตรการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน

รักษาราชการ หัวหน้าแผนกสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ กองนิรภัยเวชกรรมการบิน สถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นาวาอากาศเอก ธีระภาพ เสนะวงษ์

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (การแพทย์คลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน (กองทัพอากาศ สหรัฐอเมริกา)
อนุมัติบัตรการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน

รักษาราชการ หัวหน้าแผนกสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ กองนิรภัยเวชกรรมการบิน สถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ
เรื่องที่ ๙ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์ เรื่องที่ ๑๐ การปลูกถ่ายอวัยวะ
นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Dr. Med. Hamburg
ปริญญาบัตรการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ระดับ ๑๑ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์หญิงจันทพงษ์ วะสี

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
M.D. Doctor in Medicine

รองศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์หญิงรวงผึ้ง สุทเธนทร์

วท.บ., พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. University of Rochester, U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสาวพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ

วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาไวรัสวิทยา
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เรียบเรียงตอน การปลูกถ่ายหัวใจ

นายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์


พ.บ. (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
M.S. (Surgery) University of Pennsylvania, U.S.A.
Diplomate American Board of Surgery, U.S.A.
Diplomate American Board of Thoracic Surgery, U.S.A.
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงตอน การปลูกถ่ายปอด และการปลูกถ่ายปอด-หัวใจ

นายแพทย์พันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ ทางด้านศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ

ศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ
แพทย์ที่ปรึกษาทางศัลยกรรมหัวใจของโรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์
แพทย์ที่ปรึกษาทางศัลยกรรมหัวใจของโรงพยาบาลโรคทรวงอก กรมควบคุมโรคติดต่อ
รองประธานอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ โครงการแพทย์ทางไกลผ่านดาวเทียม
ประธานอนุกรรมการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
ประธานกรรมการป้องกันและควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้เรียบเรียงตอน การปลูกถ่ายไขกระดูก

นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล


วท.บ., พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์
อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
Cert. Experimental Hematology, University of Ulm, Germany

หัวหน้าโครงการวิจัยปลูกถ่ายไขกระดูก ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกจุฬาภรณ์
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาโลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงตอน การปลูกถ่ายตับ

นายแพทย์วิทยา วัฒโนภาส

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Diplomate American Board of Colon and Rectal Surgery, U.S.A.
Cert. in Surgery Temple University Hospital, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงตอน การปลูกถ่ายไต

นายแพทย์ไพบูลย์ จิตประไพ

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Cert. American Board of Urology U.S.A.
อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ แพทยสภา
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นายแพทย์ศิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Doctor of Philosophy (Ph.D.), University of Cambridge, United Kingdom

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขาธิการสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย