รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม 21
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๒๑
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๙
เรื่องที่ ๑ กระบวนพยุหยาตรา เรื่องที่ ๒ วีรสตรีไทย
นางณัฎฐภัทร จันทวิช

ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (โบราณคดีประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ชำนาญการพิเศษ ด้านโบราณวัตถุและการพิพิธภัณฑ์ (ภัณฑารักษ์ ๗) ฝ่ายวิชาการ
กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทรรศนียา กัลยาณมิตร

อ.บ.,ค.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.A.in Library Science, Indiana U.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวบุหลง ศรีกนก

ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักอักษรศาสตร์ ๖ ฝ่ายประวัติศาสตร์ กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ

อ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.A. in History UCLA
อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ข้าราชการบำนาญ ทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๓ ศิลปะการทอผ้าไทย เรื่องที่ ๔ เครื่องถม
นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์

B.A. in English Literature (on Thai Government's scholarship) Cincinnati U., Ohio, U.S.A.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางวิบูลเพ็ญ ชัยปาณี

อ.บ.,ค.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.A.in Library Science, Indiana U.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นางละม่อม โอชกะ

อ.บ.,อนุ ค.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร (ปัจจุบันคือวิทยาลัยนาฏศิลป)
อดีตหัวหน้าแผนกประวัติศาสตร์และจารีตประเพณี กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ ทบวงมหาวิทยาลัย

นายมนตรี จันทพันธ์

ป.ว.ช. (ม.ศ.๖) โรงเรียนศิลปหัตถกรรม วิชาเครื่องถม นครศรีธรรมราช
พ.ม.ช. (พิเศษครูมัธยมช่าง) สาขาหัตถกรรม
ป.ว.ส.คณะหัตถกรรมแผนกเครื่องโลหะ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร
ปทส.วิทยาลัยเพาะช่าง
ศ.บ. (ศิลปกรรมบัณฑิต) สาขาวิชาหัตถกรรม แผนกวิชาเครื่องโลหะรูปพรรณ
สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง

อาจารย์ระดับ ๖ แผนกเครื่องโลหะ (ทำการสอนวิชาเครื่องถม เครื่องประดับ เครื่องโลหะ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางกิติยวดี บุญซื่อ

อ.บ.,ค.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.Ed., Wayne State U.

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
นายสินชัย กระบวนแสน

ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (โบราณคดีประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.A. in Library Science, Indiana U.

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
นางสาวกนกวรรณ นิลเพ็ชร์

B.A. Economy, Poona University, India

นักวิชาการพาณิชย์ ๗ วิเคราะห์ข้อมูลการค้า กรมส่งเสริมการส่งออก

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางกิติยวดี บุญซื่อ

อ.บ.,ค.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.Ed., Wayne State U.

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
นายธวัชชัย สันติสุข

วน.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Diploma in Plant Taxonomy, University of Edinburg, U.K.
Ph.D. (Botany), University of Copenhagen, Denmark

ผู้อำนวยการส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.A. in Library Science, Indiana U.

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
นายสันทัด สมชีวิตา

สถ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Pratt Institute, U.S.A.

เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครือ
คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต

อ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.A. in Library Science (U. of Michigan)
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศาสตราจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษากรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
หัวหน้าฝ่ายบริการห้องสมุดและเอกสาร
ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(สปาฟา)