รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม 22
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๒๒
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๐
เรื่องที่ ๑ ภาษาศาสตร์ เรื่องที่ ๒ เครื่องถ้วยไทย
นางวิไลวรรณ ขนิษฐานันท์

ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) เกียรตินิยมดีมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A.,Ph.D. (Linguistics), University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A.
Fulbright-Hays พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๒
มูลนิธิอานันทมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๖

รองศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางกิติยวดี บุญซื่อ

อ.บ., ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Ed., Wayne State University

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางณัฏฐภัทร จันทวิช

ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาปัตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (โบราณคดีประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ชำนาญการพิเศษ ด้านโบราณวัตถุศิลปวัตถุและการพิพิธภัณพ์ (ภัณฑารักษ์ ๗) ฝ่ายวิชาการ
กองพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กกลาง

นางทรรศนียา กัลยาณมิตร

อ.บ.,ค.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana University

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๓ เครื่องจักสาน เรื่องที่ ๔ ไม้ดอกหอมของไทย
นายวิบูลย์ ลี้สุวรรณ

ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ประจำคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
นางอบฉันท์ ไทยทอง

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Botany) University of Sydney

ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน อาจารย์ผู้ชำนาญการ ปฏิบัติงานให้ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๕ เครื่องมือทุ่นแรงและเครื่องจักรกลเกษตร เรื่องที่ ๖ อาชีวอนามัย
นายสุรเวทย์ กฤษณะเศรณี

B.S.M.E. Feati University Philippines
M.S.A. Agr.Eng'g. (Meritus) Araneta University Foundation, Philippines

ผู้อำนวยการกองเกษตรวิศวกรรม
นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางเปรมจิตต์ สระวาสี

วท.บ., ค.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. in Ed., I.U. ; บธ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MPH (Epidemiology) Tulane University U.S.A.
Certificate (Occupational Medicine) Okayama University, Japan

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวสสิธร เทพตระการพร

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) เอก อาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยมหิดล
MPH (Epidemiology) U. of the Philippines
Ph.D. (Public Health) Tokyo Medical and Dental University

นักวิชาการสาธารณสุข ๗ กระทรวงสาธารณสุข

นางปรียานุช บูรณะภักดี

วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

นักวิชาการสาธารณสุข ๕ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสาวเอิบบุญ สุทธิประภา

วท.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A., Ball State University

ผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๗ ครอบครัวไทย เรื่องที่ ๘ สัตว์ทะเลหน้าดิน
นางศิราพร ณ ถลาง

อ.บ. (เกียรตินิยม) วรรณคดีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Cultural Anthropology), Arizona State University

รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทรรศนียา กัลยาณมิตร

อ.บ.,ค.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana University

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์

วท.บ.สาขาชีววิทยาทางทะเลและการประมง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม.สาขาชีววิทยาทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Sc. (marine Ecology) U. of Oregon, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana University

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๙ ท่าอากาศยาน
นายมาโนช พรพิบูลย์

ศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA. (Finance) University of Detroit, U.S.A.
Fellow of the Asian Institute from Asian Institute for Economic Development and Planning
Certificate in Financial Management from Stanford University, U.S.A.

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๑