รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม 24
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๒๔
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๒
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
นางสิทธา พินิจภูวดล

อนุปริญญาครุศาสตร์ การสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Doctorat (Lettres) d'Universite de Paris (Sorbonne) Litt'erature compar'ee

อดีตศึกษานิเทศก์สาขาภาษาฝรั่งเศส กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
อดีตหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อดีตหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อดีตรองคณบดี คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทรรศนียา กัลยาณมิตร

อ.บ., ค.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana University

อดีตรองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นางวิยดา เทพหัตถี

วท.บ. (พฤกษศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทรรศนียา กัลยาณมิตร

อ.บ., ค.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana University

อดีตรองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
นายพิเศษ เจียจันทร์พงษ์

ศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เชียวชาญพิเศษด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ กรมศิลปากร

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางวิบูลเพ็ญ ชัยปาณี

อ.บ., ป.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana University

อดีตรองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายวัชระ พรรณเชษฐ์

วศ.บ. (สาขาเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยไมอามี่ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยแปซิฟิก เวสเทอร์น สหรัฐอเมริกา

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเอ็มซีสิทธิผล จำกัด
กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางเปรมจิตต์ สระวาสี

วท.บ., ค.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. in Ed., I.U.; บธ.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์ เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
นายสัมพันธ์ อรัญนารถ

อศ.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
MPA (Master of Public Administration) NIDA

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนผลิตภัณฑ์และการผลิต บริษัทสยามยามาฮ่า จำกัด

นายประยุทธ ชุมพล

อศ.บ. (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการผลิต บริษัทสยามยามาฮ่า จำกัด

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana University

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
นายจักราวุธ บัณฑุรัตน์

วศ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana University

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
นายชัยยุทธ ขันทปราบ

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D., D.I.C. Imperial College, University of London

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางเปรมจิตต์ สระวาสี

วท.บ., ค.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. in Ed., I.U.; บธ.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ  
นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Dr. Med. Hamburg
ปริญญาบัตรการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ระดับ ๑๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสาวเอิบบุญ สุทธิประภา

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A., Ball State University

ผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
นายธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์

อนุปริญญา (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
B.A. (Political Economy Claremont, Mackenna College, Claremont, California, U.S.A.
M.A. (Economy), Williams College, Williamstown, Massachusetts, U.S.A.
ปริญญาบัตรการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ ๑๑ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท

นายสมบัติ ชุตินันท์

ศ.บ. (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ ๙ (ชช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ