รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม 25
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๒๕
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๔
เรื่องที่ ๑ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล
นางญาณวรรณ สินธุภิญโญ

บช.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assistant EDP Audit ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยสอน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นางสาวสุภิญญา ศรีทองกุล

วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
พบ.ม.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

อดีตผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางญาณวรรณ สินธุภิญโญ

บช.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assistant EDP Audit ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยสอน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ

วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Computer Science) University of Louisiana at Lafayette
Ph.D. (Computer Science) University of Louisiana at Lafayette

นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เรื่องที่ ๓ วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์ เรื่องที่ ๔ การพัฒนาซอฟต์แวร์
นายวิริยะ อุปัติศฤงค์

B.E. (Electrical) University of Sydney, Australia
M.S. (Engineering Science) University of New South Wales, Australia
Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) Purdue University, U.S.A.

Chief Technology officers
Loxley Information Services Co.,Ltd.
นางสาวชนม์ชนก วีรวรรณ

B.S. (Computer Science), University of South Carolina,U.S.A
M.S. (Computer Science), Purdue University, U.S.A.
Ph.D. (Computer Science) , Purdue University, U.S.A.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงาน E-Commerce and E-Banking
ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่ ๕ โครงข่ายประสาทเทียม เรื่องที่ ๖ อินเทอร์เน็ต
นายธิติพงศ์ ตันประเสริฐ

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Computer Engineering), University of Louisiana at Lafayette
Ph.D. (Computer Engineering), University of Louisiana at Lafayette

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสาวชนม์ชนก วีรวรรณ

B.S. (Computer Science), University of South Carolina,U.S.A
M.S. (Computer Science), Purdue University, U.S.A.
Ph.D. (Computer Science) , Purdue University, U.S.A.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงาน E-Commerce and E-Banking
ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)
นายยืน ภู่วรวรรณ

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Eng. (Industrial Engineering) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)

ผู้อำนวยการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ ๒๑
นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ

วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Computer Science) University of Louisiana at Lafayette
Ph.D. (Computer Science) University of Louisiana at Lafayette

นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นางสาววันทนีย์ พันธชาติ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นายไพศาล เจริญพรสวัสดิ์

วศ.บ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นายเทพพิทักษ์ การุญบุญญานันท์

วศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสาววันทนีย์ พันธชาติ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายรอม หิรัญพฤกษ์

B.A. (Statistics), Macqnarie University, Australia
M.S. (Computer Science), University of Kansas, U.S.A.
Ph.D. (Computer Science), University of Kansas, U.S.A.

ผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสาวชนม์ชนก วีรวรรณ

B.S. (Computer Science), University of South Carolina,U.S.A
M.S. (Computer Science), Purdue University, U.S.A.
Ph.D. (Computer Science) , Purdue University, U.S.A.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงาน E-Commerce and E-Banking
ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)