รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม 26
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๒๖
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๕
เรื่องที่ ๑ นิทานพื้นบ้านไทย เรื่องที่ ๒ ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย
นางญาณวรรณ สินธุภิญโญ

บช.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assistant EDP Audit ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยสอน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นางสาวสุภิญญา ศรีทองกุล

วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
พบ.ม.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

อดีตผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางญาณวรรณ สินธุภิญโญ

บช.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assistant EDP Audit ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยสอน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ

วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Computer Science) University of Louisiana at Lafayette
Ph.D. (Computer Science) University of Louisiana at Lafayette

นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เรื่องที่ ๓ ชุมชน เรื่องที่ ๔ การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา
เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม เรื่องที่ ๖ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
เรื่องที่ ๗ ส้ม เรื่องที่ ๘ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน
เรื่องที่ ๙ หอยเป่าฮื้อ