รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม 27
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๒๗
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๖
เรื่องที่ ๑ ลิเก เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการแผ่นดิน
นายสุรพล วิรุฬห์รักษ์

สถ.บ. (เกียรตินิยม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M. Architecture และ M.A. (Drama and Theatre) University of Washington, U.S.A.
Ph.D. (Drama and Theatre) University of Hawaii, U.S.A.

ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขานาฏยศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายวิษณุ เครืองาม

น.บ. (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
LL.M. University of California, Berkeley, U.S.A.
J.S.D. University of California, Berkeley, U.S.A.
เนติบัณฑิตไทย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองนายกรัฐมนตรี

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมนา คำทอง

อ.บ., ป.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Education, University of Michigan, U.S.A.
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิตไม้ผลนอกฤดู
นายไพฑูรย์ พงศะบุตร

อ.บ. (เกียรตินิยม) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุปริญญาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. Cambridge University, UK.
M.A. University of Hawaii, U.S.A.
Dip. in Ed. University of Saint Andrews, UK.
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
นายพีรเดช ทองอำไพ

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. Oregon State University, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ., ค.บ., (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. in Ed. University of Wisconsin, U.S.A.
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์ เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
นายวัฒนา เสถียรสวัสดิ์

กส.บ. (กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Horticulture) Utah State University, U.S.A.
Ph.D. (Plant Breeding) Utah State University, U.S.A.
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์การเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางเปรมจิตต์ สระวาสี

วท.บ., ค.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. in Ed. Indiana University, U.S.A.
บธ.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
นายแพทย์จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Fellow in sleep Medicine.  Rush-Presbyterian, St. Lukeีs Medical Center.  Chicago, Illinois, U.S.A.
Fellow in Psychogeriatric.  Prince Henry Hospital, University of New South Wales, Australia.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทิศนา แขมมณี

ค.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Ed. University of California at Chico, U.S.A.
Ph.D. (Curriculum and Struction) Arizona State U., U.S.A.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
แพทย์หญิง คุณนันทา มาระเนตร์

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
วท.ม. (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
FRCP The Royal College of Physicians of Edinburgh, UK.
FRCP The Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow, UK.
FRCP The Royal College of Physicians of London, UK.
FRACP The Royal Australasian College of Physicians, Australia and New Zealand.
FCCP The American College of Chest Physicians.
อ.ว. เวชบำบัดวิกฤต แพทยสภา
อ.ว. อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจ แพทยสภา
M.D. University of Melbourne, Australia

ศาสตราจารย์ หัวหน้าสาขาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นายแพทย์สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล

วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ (แพทยสภา)
Certificate in Geriatric Medicine London Hospital Medical College, University of London

ศาสตราจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าฝ่ายผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Membership of The Royal College of Physicians of The United Kingdom (MRCP)
FRCP The Royal College of Physician of London, UK.

รองศาสตราจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แพทย์หญิงวิไล คุปต์นิรัติศัยกุล

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Certificate of Fellowship in Geriatric Rehabilitation, Ohio, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กกลาง

นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Membership of The Royal College of Physicians of The United Kingdom (MRCP)
FRCP The Royal College of Physician of London, UK.

รองศาสตราจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็ก

นางกิติยวดี บุญซื่อ

อ.บ., ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Ed., Wayne State University, U.S.A.

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสมพร จองคำ

วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dr. rer. nat. (Physics), Karlsruhe University, Germany

ผู้อำนวยการกอง กองฟิสิกส์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสาวเอิบบุญ สุทธิประภา

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A., Ball State University, U.S.A.

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
นายวิสุทธิ์ ใบไม้

B.Sc. (Hons.) University of Queensland, Australia.
Ph.D. University of Queensland, Australia.

ศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)