รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม 28
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๒๘
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๗
เรื่องที่ ๑ วัดไทย เรื่องที่ ๒ ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน
นายจุลทัศน์ พยาฆรานนท์

กศ.บ. ศิลปศึกษา (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม สถาบันราชภัฏธนบุรี
ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป พ.ศ. ๒๕๓๘

ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทรรศนียา กัลยาณมิตร

อ.บ., ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana University, U.S.A.

อดีตรองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางนิยะดา เหล่าสุนทร

อ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางกิติยวดี บุญซื่อ

อ.บ., ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Ed., Wayne State University, U.S.A.

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๓ ตลาด เรื่องที่ ๔ ทุเรียน
นางวราภรณ์ จิวชัยศักดิ์

อ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิจัยระดับ ๗ และหัวหน้าศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมนา คำทอง

อ.บ., ป.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Education, University of Michigan, U.S.A.
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายหิรัญ หิรัญประดิษฐ์

กส.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.Sc. (Plant Pathology and Physiology), Virginia Polytechnic Institute and State University, VA, U.S.A.
Ph.D. (Plant Pathology and Physiology), Virginia Polytechnic Institute and State University, VA, U.S.A.

อดีตนักวิชาการเกษตร ๑๐ ชช. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ., ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. in Ed. University of Wisconsin, U.S.A.
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่
นายอภิชาติ วรรณวิจิตร

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (พืชไร่) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Crop Science), Oregon State University, U.S.A.

ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
หัวหน้าศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Diplomate American Board of Internal Medicine (ABIM) New Jersey College of Medicine and Dentistry, New Jersey, U.S.A.

ศาสตราจารย์ระดับ ๑๐ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล

นางกรองจิต วาทีสาธกกิจ

วท.บ. (พยาบาล) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.ม. (บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ ๘ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
นักวิชาการ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana University

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เรื่องที่ ๘ พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน
นายวิวัฒน์ พฤกษะวัน

วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Eng. in Nuclear Engineering, Taxas A & M University, Taxas, U.S.A.

ผู้ช่วยผู้ว่าการ จัดการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายชาย ชีวะเกตุ

วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MSc. in Microwave Physics, University of Surrey, U.K.

อาจารย์พิเศษ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นายวิวัฒน์ พฤกษะวัน

วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Eng. in Nuclear Engineering, Taxas A & M University, Taxas, U.S.A.

ผู้ช่วยผู้ว่าการ จัดการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นายไพศาล นาคพิพัฒน์

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
D.I.N.P.T. (Genie Chimique), France

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสาวเอิบบุญ สุทธิประภา

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A., Ball State University, U.S.A.

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๙ แผ่นดินไหว
นาวาอากาศเอก กมล วัชรเสถียร

B.S.C.E. Norwich University, Bermont, U.S.A.
M.S.C.E. Purdue University, Indiana, U.S.A.
Ph.D. (Civil & Environmental Engineering), Utah State University, Utah, U.S.A.
Master of Strategic Studies, Air War College, Air University, Alabama, U.S.A.

อาจารย์วิทยาลัยการทัพอากาศ สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการศึกษาทหารอากาศ

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางอัจฉรา ปรีชาวุฒิ

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. University of Hawaii, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย