รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๒๙
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๒๙
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๘
เรื่องที่ ๑ ศิลปาชีพ เรื่องที่ ๒ พระพุทธรูป
คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต์

อ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ สำนักราชเลขาธิการ

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ., ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. in Ed. University of Wisconsin, U.S.A.
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
นายศักดิ์ชัย สายสิงห์

ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
Docteur (en Histoire de l’art et Arch”ologie) Universit” de Paris - Sorbonne (Paris IV), France

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุจิตรา กลิ่นเกษร

ป.ม., อ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวรรณศิลป์ (เกษียณราชการ) ราชบัณฑิตยสถาน
เรื่องที่ ๓ การผลิตทองรูปพรรณ เรื่องที่ ๔ อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
นายทวีศักดิ์ เกษปทุม

ศศ.บ. (การพัฒนาเศรษฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้าราชการระดับ ๕ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทิศนา แขมมณี

ค.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Ed. University of California at Chico, U.S.A.
Ph.D. (Curriculum and Struction) Arizona State U., U.S.A.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายบวรเวท รุ่งรุจี

ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

นางพาสุข ดิษยเดช

ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร   

นักโบราณคดี ระดับ ๘ ว. กลุ่มงานวิชาการโบราณคดี สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทรรศนียา กัลยาณมิตร

อ.บ., ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana University, U.S.A.

อดีตรองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๕ สวนพฤกษศาสตร์ เรื่องที่ ๖ เงินตรา
นางจิรายุพิน จันทรประสงค์

วท.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Sc. Plant Taxonomy, Aberdeen University, U.K.

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางทยา เจนจิตติกุล
 
วท.บ. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ด. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสาวเอิบบุญ สุทธิประภา

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A., Ball State University, U.S.A.

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
นายนวรัตน์ เลขะกุล

B.A. Doshisha University, kyoto, Japan
M.S. Doshisha University, kyoto, Japan

อดีตผู้อำนวยการสำนักงานภาคใต้ และผู้ชำนาญพิเศษ ที่ปรึกษาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็ก

นางกิติยวดี บุญซื่อ

อ.บ., ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Ed., Wayne State University, U.S.A.

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๗ ปลาสวยงาม เรื่องที่ ๘ ธาลัสซีเมีย
นายยนต์ มุสิก

วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S.  (Fisheries Biology), Iowa State University,  U.S.A.
Ph.D. Auburn University, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางวิบูลเพ็ญ ชัยปาณี

อ.บ., ป.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science,  Indiana University, U.S.A.

อดีตรองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ

วท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 
ผู้เขียนและผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

แพทย์หญิงวรวรรณ ตันไพจิตร

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
M.S. Department of Biochemistry, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, U.S.A.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็ก

นางสาวประพีร์ เทพธรานนท์

ค.บ. อ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี
เรื่องที่ ๙ การดูแลสุขภาพที่บ้าน
นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ

พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี) มหาวิทยาลัยมหิดล
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดน่าน

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางยุพิน พิพิธกุล

ป.ม., อ.บ., ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. Columbia University, U.S.A. Grad. Dip. in Education Administration, University of Alberta, U.S.A.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย