รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๓
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๓
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๐
เรื่องที่ ๑ ข้าว เรื่องที่ ๒ ข้าวโพด
นายประพาส วีระแพทย์

กส.บ. (เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์),
M.S. (Plant Pathology, Texas A and M Univ.),
Ph.D. (Plant Breeding of Missouri)

นักวิชาการเกษตร ๘ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์

Ph.D. (Iowa State Univ.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางแม้นมาส ชวลิต

อ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A.in Library Science (Univ. of Michigan)

ศาสตราจารย์ อดีตผู้อำนวยการกองหอสมุดแห่งชาติ, ที่ปรึกษากรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๓ ฝ้ายเรื่องที่ ๔ ยางพารา
นายชูเกียรติ อิถรัชด์

กส.บ. (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

อดีตนักวิชาการเกษตร ๘ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายนาค โพธิแท่น

กส.บ. (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

นักวิชาการเกษตร ๗ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางกิติยวดี บุญซื่อ

อ.บ.,ค.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.Ed. (Wayne State Univ.)

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กกลาง

คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ

อ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), M.A.in History (Univ. of UCLA)

ศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายรัตน์ เพชรจันทร

ธ.บ. (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง)

ข้าราชการบำนาญกรมวิชาการเกษตร

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

M.A.in Library Science (Indiana Univ.)

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้ เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้
นายดุสิต พานิชพัฒน์

B.S.F. (Univ.of the Philippines),
วิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ข้าราชการบำนาญกรมป่าไม้

นายสง่า สรรพศรี

Ph.D. (Foresty), Univ.of Washington, U.S.A.

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางแม้นมาส ชวลิต

อ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A.in Library Science (Univ. of Michigan)

ศาสตราจารย์ อดีตผู้อำนวยการกองหอสมุดแห่งชาติ, ที่ปรึกษากรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
นายพงศ์ โสโน

วน.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องที่ ๗ การทำไม้ เรื่องที่ ๘ วัชพืช
นายอำนวย คอวนิช

ประกาศนียบัตร (เกียรตินิยม) โรงเรียนการป่าไม้ จังหวัดแพร่, วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อดีตผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้, อาจารย์พิเศษ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางกิติยวดี บุญซื่อ

อ.บ.,ค.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), M.Ed. (Wayne State Univ.)

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวอำไพ ยงบุญเกิด

วท.บ. (ชีววิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), M.Sc. (Indiana Univ.)

นักวิชาการเกษตร ๗ สาขาพฤกษศาสตร์ กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

M.A.in Library Science (Indiana Univ.)

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๙ วัวควาย เรื่องที่ ๑๐ ช้าง
นายจรัญ จันทลักขณา

Ph.D.(Iowa State Univ.)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางกิติยวดี บุญซื่อ

อ.บ.,ค.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), M.Ed. (Wayne State Univ.)

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอำนวย คอวนิช

ประกาศนียบัตร (เกียรตินิยม) โรงเรียนการป่าไม้ จังหวัดแพร่, วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อดีตผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้, อาจารย์พิเศษ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

M.A.in Library Science (Indiana Univ.)

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ