รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๓๑
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๓๑
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๐
เรื่องที่ ๑ ตู้พระธรรม เรื่องที่ ๒ วัดญวนในประเทศไทย
นางสาวก่องแก้ว  วีระประจักษ์

ศบ.(โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุปริญญาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ., ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. in Ed. University of Wisconsin, U.S.A.
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
นางสาวโสวัตรี  ณ ถลาง

ศศ.บ.(ฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สม.ม.(มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ph.D.(Anthropology) Macquarie University, Australia

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางโชษิตา  มณีใส

อ.บ., อม.(ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สำนักศิลปกรรม ประเภทวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยกรอง
เรื่องที่ ๓ วรรณคดีท้องถิ่น เรื่องที่ ๔ พรรคการเมืองไทย
นางประคอง  นิมมานเหมินท์

อ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม.(วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.(Education) Mankato State University, U.S.A.
อ.ด.(วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ., ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. in Ed. University of Wisconsin, U.S.A.
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
นายอนุสรณ์  ลิ่มมณ๊

ร.บ.(การปกครอง) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.ม.(การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ph.D.(Political Science) Northwestern University, U.S.A.

ศาสตราจารย์ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุจิตรา  กลิ่นเกษร

อ.บ., อนุปริญญาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้าราชการบำนาญ ราชบัณฑิตยสถาน
เรื่องที่ ๕ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เรื่องที่ ๖ ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย
นางพัชรา  ลิมปนะเวช

วท.บ.(พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S.(Horticulture) University of Hawaii, U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสมศักดิ์  โพธิสัตย์

วท.บ.(ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.(Earth Science) Wesleyan University, Connecticut, U.S.A.

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

นางเยาวลักษณ์  ชัยมณี

วท.บ.(ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DEA (Vertebrate Paleontology), Universite' Montpellier II, France
Ph.D. (Vertebrate Paleontology), Universite' Montpellier II, France

นักธรณีวิทยา ๘ กรมทรัพยกรธรณี

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นายไพฑูรย์  พงศะบุตร

อ.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุปริญญาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. Cambridge University. U.K.
M.A. University of Hawaii, U.S.A.
Dip. in Ed. University of Saint Andrews, U.K.
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
เรื่องที่ ๗ ดาวหาง เรื่องที่ ๘ ระบบสุริยะ
นายนิพนธ์  ทรายเพชร

B.Sc.(Physics) Melbourne University, Australia.
M.S.(Astrophysics) University of Florida, U.S.A.

ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
นางสาวสาลิน  วิรบุตร์

กศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสาวเอิบบุญ สุทธิประภา

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A., Ball State University, U.S.A.

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๙ อัลไซเมอร์
นายแพทย์นิพนธ์  พวงวรินทร์

พ.บ.(เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
MMSc.(Clinical Epidemiology) Newcastle University, Australia.
Diploma of the Tropical Medicine and Hygeine.

Member of the Royal College of Physicians of the United Kingdom.
Fellow of the Royal College of Physicians of London.
Fellow of the Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow.
Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh.
ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ หัวหน้าสาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์

วท.บ. (พันธุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D.(Molecular Biology) University of Edinburgh, U.K.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย