รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๓๒
วิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๓๒
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๑
เรื่องที่ ๑ ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์ เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย
นางณัฏฐภัทร  จันทวิช

ศ.บ.(โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ.ม.(โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักโบราณคดี ๑๐ ชช. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุจิตรา  กลิ่นเกษร

ป.ม., อ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวรรณศิลป์ (ข้าราชการบำนาญ) ราชบัณฑิตยสถาน
นางสาวก่องแก้ว  วีระประจักษ์

ศ.บ.(โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุปริญญาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสาวรื่นฤทัย  สัจจพันธุ์

อ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ประเภทวรรณศิลป์ สาขาวรรณกรรมร้อยแก้ว ราชบัณฑิตยสถาน
เรื่องที่ ๓ หนังสือโบราณของไทย เรื่องที่ ๔ สิทธิมนุษยชน
นายศักดา  ปั้นเหน่งเพ็ชร์

ค.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Department of Anthropology) University of Durham, U.K.

รองศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางวไล  ณ ป้อมเพชร

อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Diplome d'etudes supe'rieures (histoire), La Sorbonne, France
Doctorat d' Universite' (mention tre's honorable) La Sorbonne, France

รองศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาเพื่อสันติภาพและสิทธิมนุษยชน องค์การยูเนสโก

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทิศนา แขมมณี

ค.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Ed. University of California at Chico, U.S.A.
Ph.D. (Curriculum and Struction) Arizona State U., U.S.A.

รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการบำนาญ) ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
เรื่องที่ ๕ เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ เรื่องที่ ๖ ชีวสนเทศศาสตร์
พันเอก ประสงค์  ชิงชัย

กศ.บ., น.บ., M.P.A., M.A. (Ed.Adm.)
Dip. in Terrain Analysis, U.S.A.
Dip. in Management, U.S.A.

ข้าราชการบำนาญ กรมแผนที่ทหาร
เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นายไพฑูรย์  พงศะบุตร

อ.บ.(เกียรตินิยม), อนุปริญญาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. Cambridge University. U.K.
M.A. University of Hawaii, U.S.A.
Dip. in Ed. University of Saint Andrews, U.K.
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
นางกนกวรรณ  พุ่มพุทรา

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ph.D. (Biochemistry) University of Kent, U.K.
Post Doctorate Fellow, University of Agricultural Sciences, Australia

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์

วท.บ. (พันธุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D.(Molecular Biology) University of Edinburgh, U.K.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๗ การยศาสตร์ เรื่องที่ ๘ นาโนเทคโนโลยี
นางอัษฎา  จิระประยุกต์เลิศ

วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
M.S., Ph.D. (Industrial Engineering) University of Wisconsin-Madison, U.S.A.

อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสาวเอิบบุญ สุทธิประภา

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A., Ball State University, U.S.A.

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
นายวรรณพงษ์  เตรียมโพธิ์

วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
M.Sc., Ph.D. (Physics) Verginia Polytechnic Institute & State University, U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ และหน่วยสร้างเสริมศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสาวเอิบบุญ สุทธิประภา

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A., Ball State University, U.S.A.

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๙ โรคออทิซึม
แพทย์หญิงเพ็ญแข  ลิ่มศิลา

พ.บ. คณะแพทยศาสต์ศิริราชพยาบาล
M.Sc. (มหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จิตเวชเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ปรึกษาโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ (ข้าราชการบำนาญ)
ผู้อำนวยการศูนย์เด็กพิเศษ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กกลาง

นายแพทย์ดุสิต  ลิขนะพิชิตกุล

พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์