รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๓๓
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๓๓
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๑
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่ เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
นางสาววีรฉัตร  วรรณดี

ค.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม.(การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต

อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสุรพล  วิรุฬห์รักษ์

สถ.บ. (เกียรตินิยม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Architecture และ M.A. (Drama and Theatre) University of Washington, U.S.A.
Ph.D.(Drama and Theatre) University of Hawaii, U.S.A.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน
ที่ปรึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา

นางรัชดา  โชติพานิช

ศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.ม. (พื้นฐานการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิจัยอิสระ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ., ค.บ., (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. in Education, University of Wisconsin, U.S.A.
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
เรื่องที่ ๓ คลอง เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
นายไพฑูรย์  พงศะบุตร

อ.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุปริญญาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. Cambridge University, U.K.
M.A. University of Hawaii, U.S.A.
Dip. in Ed, University of Saint Andrews, U.K.
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน

นางปิยนาถ  บุนนาค

อ.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม.(ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.ม.(การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.ด.(รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นายไพฑูรย์  พงศะบุตร

อ.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุปริญญาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. Cambridge University, U.K.
M.A. University of Hawaii, U.S.A.
Dip. in Ed, University of Saint Andrews, U.K.
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
นายธนิก  เลิศชาญฤทธ์

ศศ.บ.(เกียรตินิยม) โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.A. (Anthropology), Washington State University, U.S.A.
Ph.D. (Anthropology), Washington State University, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
นายไพศาล  นาคพิพัฒน์

วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ph.D. (Chemical Engineering), Institut Du Ge'nie Chimique, France

รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายปัญญา  จารุศิริ

วท.บ. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Geology), Queen's University, Canada

รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นายไพฑูรย์  พงศะบุตร

อ.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุปริญญาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. Cambridge University, U.K.
M.A. University of Hawaii, U.S.A.
Dip. in Ed, University of Saint Andrews, U.K.
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง เรื่องที่ ๘ แพทย์แผนไทย
แพทย์หญิงแสงโสม  สีนะวัฒน์

พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
Master of Community Nutrition, University of Queensland, Australia
วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

รักษาการนักวิชาการสาธารณสุข ๑๐ ที่ปรึกษากรมอนามัยด้านโภชนาการ สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสาวพิสมัย  จันทวิมล

อ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dip.Social Policy and Administration University of Wales, U.K.
M.A. Communication Art, University of Chicaco, U.S.A.
เภสัชกรชยันต์  พิเชียรสุนทร

ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Natural Product Chemistry and Pharmacognosy), Ohio State University College of Pharmacy, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
กรรมการอำนวยการสมาคมสมุนไพรแห่งประเทศไทย