รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๓๔
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๓๔
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
นายอภิลักษณ์  เกษมผลกูล

กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยบูรพาฃ
อ.ม. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ., ค.บ., (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. in Education, University of Wisconsin, U.S.A.
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
นางสาวจตุพร  ศิริสัมพันธ์

ศศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักภาษาโบราณระดับชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
นางสาวศิริพร  ภักดีผาสุข

อ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ ๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Folklore) University of Pennsylvania, U.S.A.
Ph.D. (Folklore) University of Pennsylvania, U.S.A.

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ., ค.บ., (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. in Education, University of Wisconsin, U.S.A.
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
นางสาวรสชง  ศรีลิโก

ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.A. (Jewelry/Metalsmithing) Texas Woman's University, Texas, U.S.A.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นางวันทนา  อยู่สุข

วท.บ. (สัตววิทยา) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Zoology) University of Hawaii, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายธีระพงศ์  ด้วงดี

วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์  ช่วงโชติ

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana University, U.S.A.

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวชนม์ชนก  วีรวรรณ

B.S. (Computer Science) University of South Carolina, U.S.A.
M.S. (Computer Science) Purdue University, West Lafayette, U.S.A.
Ph.D. (Computer Science) Purdue University, West Lafayette, U.S.A.

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมณฑล  พจน์พรวัฒนา

บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วท.ม. (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสาวชนม์ชนก  วีรวรรณ

B.S. (Computer Science) University of South Carolina, U.S.A.
M.S. (Computer Science) Purdue University, West Lafayette, U.S.A.
Ph.D. (Computer Science) Purdue University, West Lafayette, U.S.A.

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
นายสงกรานต์  อักษร

B.S.  (Meteorology)   North Carolina State University, U.S.A.  
M.S.  (Meteorology)   University of  Wisconsin-Madison, U.S.A.  
M.Sc.  (Hons.)   (Engineering Hydrology)  The National  University of Ireland, Republic of Ireland.
Ph.D.  (Civil Engineering)  University of  British Columbia, Canada. 

ผู้อำนวยการ  สำนักเฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา
ที่ปรึกษาทางอุทกวิทยาแก่ผู้แทนถาวรประจำองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นายไพฑูรย์   พงศะบุตร

อ.บ.  (เกียรตินิยม)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุปริญญาครุศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.  Cambridge  University, U.K.
M.A.  University of  Hawaii, U.S.A.  
Dip. in Ed.  University of  Saint  Andrews, U.K.
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง   ราชบัณฑิตยสถาน
นายแพทย์นิพนธ์   พวงวรินทร์

พ.บ. (เกียรตินิยม)  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
MMsc. (Clinical Epidemiology)  University of  Newcastle, Australia.  
Diploma of  Tropical  Medical  and  Hygiene.
Member of  The Royal College  of  Physicians  of  the  United  Kingdom.
Fellow  of  The  Royal  College  of  Physicians  of  London.
Fellow  of  The  Royal  College of  Physicians  and  Surgeons  of  Glasgow.
Fellow  of  The  Royal  College  of  Physicians  of  Edinburgh.

ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑  หัวหน้าสาขาประสาทวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
มหาวิทยาลัยมหิดล  
ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์  ราชบัณฑิตยสถาน
นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
President, World  of  Congress  of  Neurology  2009.

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นายไพฑูรย์   พงศะบุตร

อ.บ.  (เกียรตินิยม)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุปริญญาครุศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.  Cambridge  University, U.K.
M.A.  University of  Hawaii, U.S.A.  
Dip. in Ed.  University of  Saint  Andrews, U.K.
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง   ราชบัณฑิตยสถาน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
นายแพทย์อมร  ลีลารัศมี

วท.บ., พ.บ.   มหาวิทยาลัยมหิดล
MMSc. (Clinical Epidemiology)  University  of  Newcastle, Australia.  
วุฒิบัตร  ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล   มหาวิทยาลัยมหิดล  แพทยสภา
Certificate,  Fellowship    with    Highest    Honor    in    Infectious    Disease.  University    of    California, 
San  Diego, California, U.S.A.  

ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายแพทย์ยงค์   รงค์รุ่งเรือง 

พ.บ.  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
วุฒิบัตร  ผู้มีความรู้ความชำนาญในวิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
Certificate, Clinical  Fellowship  in  Infectious  Disease,  Boston, U.S.A.  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

แพทย์หญิงภิญโญ  รัตนาอัมพวัลย์  

พ.บ.  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร  ผู้มีความรู้ความชำนาญในวิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร  ผู้มีความรู้ความชำนาญในวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสาวเอิบบุญ   สุทธิประภา

วท.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.  Ball State University, U.S.A.

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ