รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๓๕
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๓๕
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๓
เรื่องที่ ๑ วัดจีน เรื่องที่ ๒ สงกรานต์
นางพรพรรณ   จันทโรนานนท์

ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒)   โบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (โบราณคดี)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.A. (Chinese  Studies)  National  University of  Singapore, Singapore.
ปร.ด. (สังคมวิทยา)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหน้าโครงการปริญญาตรีและปริญญาโท (ภาคภาษาจีน) สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางกิติยวดี   บุญซื่อ
อ.บ., ค.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Ed.  Wayne  State University, U.S.A.  

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์   ภาควิชาประถมศึกษา   คณะครุศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวก่องแก้ว   วีระประจักษ์

ศ.บ. (โบราณคดี)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุปริญญาบรรณารักษศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้าราชการบำนาญ   กรมศิลปากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณ   กรมศิลปากร
เรื่องที่ ๓ มวยไทย เรื่องที่ ๔ โรคพืชและการจัดการด้วยวิธีชีวภาพ
นายชาญชัย   ยมดิษฐ์

กศ.บ. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   มหาสารคาม
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รป.ม.  (รัฐประศาสนศาสตร์)   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ค.ด. (พัฒนศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   วิทยาลัยมวยไทยศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   จังหวัดราชบุรี
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   จังหวัดราชบุรี

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางวิบูลเพ็ญ   ชัยปาณี

อ.บ., ป.ม.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana University, U.S.A.  

อดีตรองศาสตราจารย์   ภาควิชาสารัตถศึกษา   คณะครุศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายนิพนธ์   ทวีชัย

วท.บ.  (เกียรตินิยมอันดับ ๒)  โรคพืช   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.  (จุลชีววิทยา)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Ph.D. (Plant Science)  Plant Pathology,  University of  Idaho, U.S.A.  

รองศาสตราจารย์   ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่องที่ ๕ มาตรวิทยา เรื่องที่ ๖ การพยากรณ์อากาศ
พลอากาศตรี  เพียร   โตท่าโรง

วท.บ.  (เกียรตินิยม)   ฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยมหิดล
M.S.  in  Electrical  Engineering,  Ohio University, U.S.A.  
Ph.D. in  Electrical  Engineering,  University of  Pittsburgh, U.S.A. 

ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พลตรี  ชัยณรงค์   เชิดชู

วท.บ.  (เคมี)   มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม.  (เภสัชวิทยา)   มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D.  (Pharmacology)  University of  Nebraska Medical Center, Nebraska, U.S.A.  

รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอัจฉรา   เจริญสุข

วท.บ.  (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                   
วท.ม.  (นิวเคลียร์ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่            

หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า  และรักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ    สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางอัจฉรา   ปรีชาวุฒิ

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S.  University  of  Hawaii, U.S.A.  

อดีตรองศาสตราจารย์   ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายเกรียงไกร   กอวัฒนา

วท.บ.  (เกียรตินิยม)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Diploma in Meteorology, Bureau of  Meteorology, Australia.

อดีตรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
อดีตผู้ตรวจราชการ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  

นายจรูญ   เลาหเลิศชัย  

วท.บ.  (ฟิสิกส์)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.ม.  (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข   สำนักพยากรณ์อากาศ   กรมอุตุนิยมวิทยา

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางอัจฉรา   ปรีชาวุฒิ

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S.  University  of  Hawaii, U.S.A.  

อดีตรองศาสตราจารย์   ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๗ โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ เรื่องที่ ๘ โรคเบาหวาน
นายแพทย์สุรศักดิ์   นิลกานุวงศ์

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ว.ว. (อายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาทิซึม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาโรคข้อและรูมาทิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

ว่าที่ร้อยตรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. เจษฎา   เด่นดวงบริพันธ์

วท.บ. (พันธุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Molecular Biology) University of Edinburgh, U.K.  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์หญิงวรรณี  นิธิยานันท์

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
American Board of Internal Medicine, U.S.A.
Subspecialty Board of Endocrinology and Metabolism, U.S.A.
อว. สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา
อว. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม แพทยสภา
อว. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

ศาสตราจารย์ สาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสาวเอิบบุญ  สุทธิประภา 

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. Ball State University, U.S.A.

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน
นายแพทย์ป่วน   สุทธิพินิจธรรม

พ.บ.  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
วว.  (อายุรศาสตร์)  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
วว.  (ตจวิทยา)  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
Certificate immunodermatology, University of  Chicago, U.S.A.

รองศาสตราจารย์  ภาควิชาตจวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางกิติยวดี   บุญซื่อ
อ.บ., ค.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Ed.  Wayne  State University, U.S.A.  

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์   ภาควิชาประถมศึกษา   คณะครุศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย