รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๓๖
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๓๖
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่องที่ ๑ มัสยิด เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
นายอาดิศร์  อิดรีส  รักษมณี

สถ.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
M. Architecture Ball State University, U.S.A.     
สถ.ด.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นายสุรพล  วิรุฬห์รักษ์

สถ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M. Architecture และ M.A. (Drama and Theatre) University of Washington, U.S.A.
Ph.D. (Drama and Theatre) University of Hawaii, U.S.A.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน
ที่ปรึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา
เรื่องที่ ๓ เกวียน เรื่องที่ ๔ ทองคำ
นายสมชาย  นิลอาธิ

กศ.บ. (ศิลปศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศิลปสถาปัตยกรรมไทย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์พิเศษภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายอานนท์   นนทโส

วท.บ. (ธรณีวิทยา)  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.S.  (Earth Science)  Manchester  University, U.K.  

นักธรณีวิทยาชำนาญการ  สำนักทรัพยากรธรณี  กรมทรัพยากรธรณี

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางหุสนีย์   ศุภพาณิชย์

ศศ.บ. (ภาษาไทย)   คณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เจ้าหน้าที่งานต้นฉบับและการจัดพิมพ์  โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน   
โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
นายสุรเวทย์   กฤษณะเศรณี

M.S.A.  Agr. Engineering (Meritus)  Araneta University, Philippines
B.S.M.E.  Feati  University,  Philippines

ผู้อำนวยการกองเกษตรวิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมเกษตร (วิศวกรการเกษตร ๑๐ วช.)
นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ปรึกษา กรมวิชาการเกษตร และสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
นายชิต   เหล่าวัฒนา

วศ.บ. (เกียรตินิยม)  วิศวกรรมเครื่องกล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
M.Eng. (Mechanical Engineering)  Carnegie Mellon University, U.S.A.     
Ph.D.  (Mechanical Engineering)  Carnegie Mellon University, U.S.A.  
Cert.  (Management  of Technology)  Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.    
Cert.  (Precision Mechanics  and  Robotics)  Kyoto  University, Japan 

รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่ปรึกษาอาวุโส  สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย

นายสยาม   เจริญเสียง

วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
M.Sc. (Electrical Engineering) Vanderbilt University, U.S.A.
Ph.D. (Electrical Engineering) Vanderbilt University, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิจัยหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายสโรช  ไทรเมฆ

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.Sc. (Mechanical Engineering) Vanderbilt University, U.S.A.
Ph.D. (Control Science and Dynamical Systems) University of Minnesota, U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายสาทิสส์  ทรงชน

วศ.บ. (เกียรตินิยม)  วิศวกรรมเครื่องกล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
M.Sc. (Mechanical  Engineering)  Columbia University, U.S.A.     
M.Phil. (Mechanical  Engineering)  Columbia University, U.S.A.     
Ph.D.  (Mechanical  Engineering)  Columbia University, U.S.A.      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางถวิดา   มณีวรรณ์

วศ.บ. (เกียรตินิยม)  วิศวกรรมระบบควบคุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
M.Sc. (Electrical  Engineering)  University of Washington, U.S.A.     
Ph.D.  (Electrical  Engineering)  University of Washington, U.S.A.     

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย  สถาบันวิจัยหุ่นยนต์ภาคสนาม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย
 
นายเอกลักษณ์   ศุภมณี

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.บ. (วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วิศวกรระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ประสานงาน สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์  ช่วงโชติ

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒)  โบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.A.  in  Library Science, Indiana University, U.S.A.   

ข้าราชการบำนาญ  กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
นายสนั่น  สระแก้ว

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
M.S. (Computer science) The George Washington University, U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พันเอก  ปรัชญา  เฉลิมวัฒน์

วทบ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
M.S.  (Computer science)  The George Washington University, U.S.A.   
Ph.D. (Computational science)  George Mason University, U.S.A.  

อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริษัทหาดทิพย์  จำกัด (มหาชน)

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นายอภิชญ์  บุศยศิริ

นศ.บ. (ภาพยนตร์และภาพนิ่ง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.  (Animation and Interactive Media)  Royal Melbourne Institute of Technology, Australia
Freelance  content  developer 

นักเขียนบทอิสระ
นายแพทย์พลรัตน์  วิไลรัตน์

พ.บ.  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปร.ด.  (อายุรศาสตร์เขตร้อน)  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์  ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   มหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทย์ศรชัย  หลูอารีย์สุวรรณ 

พ.บ.  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

อดีตศาสตราจารย์  ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นายไพฑูรย์   พงศะบุตร

อ.บ. (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุปริญญาครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.  Cambridge  University, U.K. 
M.A.  University of  Hawaii, U.S.A.   
Dip. in  Ed.  University  of  Saint  Andrews, U.K.
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิต  สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง  ราชบัณฑิตยสถาน
เรื่องที่ ๙ โรคไต
แพทย์หญิงธัญญารัตน์   ธีรพรเลิศรัฐ

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Dr. Med. Essen University, Germany
อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต) แพทยสภา
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา

ศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคไต ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
กรรมการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการทดแทนไต ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และพยาบาลปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

ว่าที่ร้อยตรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. เจษฎา  เด่นดวงบริพันธุ์

วท.บ. (พันธุศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Molecular  Biology)  University of  Edinburgh, U.K.   


ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ประจำภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย