รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๔
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๔
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๑
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต เรื่องที่ ๒ การหายใจ
นางพาณี เชี่ยววานิช

B.A. (Zoology) Cornell Univ., U.S.A.,
M.A.Ph.D., Wisconsin Univ., U.S.A.

ศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ม.ร.ว.พุฒิพงศ์ วรวุฒิ

วท.บ. (จุฬาฯ),
M.S. (University of Colorado)
Ph.D. (Weizmann Institute)

ศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกายเรื่องที่ ๔ ไวรัส
ม.ร.ว.พุฒิพงศ์ วรวุฒิ

วท.บ. (จุฬาฯ),
M.S. (University of Colorado)
Ph.D. (Weizmann Institute)

ศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ร.ว.ชนาญวัต เทวกุล

สต.บ. (จุฬาฯ),
M.A.T. (Indiana Univ.),
M.P.H. (Minneasota)

ศาสตราจารย์ กิติคุณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
นาวาเอกเจริญ เจริญรัชต์ภาคย์

Ph.D. (อุตุนิยมวิทยา), Florida State Univ., Tallahasee, Florida, U.S.A.

ปลัดกระทรวงคมนาคม
นาวาเอกเจริญ เจริญรัชต์ภาคย์

Ph.D. (อุตุนิยมวิทยา), Florida State Univ., Tallahasee, Florida, U.S.A.

ปลัดกระทรวงคมนาคม
เรื่องที่ ๗ รถไฟ เรื่องที่ ๘ การศาสนา
นายเชาวน์ ณ ศีลวันต์

วศ.บ., S.M., Mech.E., Sc.D. (M.I.T.)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งองคมนตรี

นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์

วศ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาฯ, M.S.E.E. (University of Texas)

วิศวกรอำนวยการกองช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ. (จุฬาฯ),
M.A.in Library Science, Indiana Univ., U.S.A.

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
นายจำนงค์ ทองประเสริฐ

ป.ธ.๙, พ.ม., พธ.บ. (มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย),
M.A.in Philosophy and South East Asia Studies (Yale)

นักวรรณศิลป์ ๗ หัวหน้าสำนักงานฝ่ายวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
นางวิมล พงศ์พิพัฒน์

อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), อ.ม. (จุฬาฯ)

นางแถมสุข นุ่มนนท์

อ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาฯ, พ.ม.,
M.A. (Hongkong), Ph.D. (London)

อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางแม้นมาส ชวลิต

อ.บ. (จุฬาฯ),
M.A.in Library Science, Univ. of Michigan, U.S.A.

รองอธิบดีกรมศิลปากร
ม.ร.ว.แสงโสม เกษมศรี

อ.บ., อ.ม., ป.ม.คณะอักษรศาสตร์ (จุฬาฯ),
Cert. in Phonetics of English (University of London)

ศาสตราจารย์อุปการคุณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ

อ.บ. (จุฬาฯ),
M.A.in History, Univ.of UCLA, U.S.A.

ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยศิลปากร