รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๕
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๕
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๓
เรื่องที่ ๑ ผัก เรื่องที่ ๒ ไม้ผล
นายวัฒนา เสถียรสวัสดิ์

Ph.D. (Utah State Univ.)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร รองอธิการบดี (ฝ่ายวิทยาเขตกำแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ให้ความร่วมมือในการเขียนต้นฉบับ

นางสุเทวี ศุขปราการ
นางสมพร ทรัพยสาร
นายวิทวัส บัวจันทร์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ. (จุฬาฯ),
M.A.in Library Science, Indiana Univ., U.S.A.

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
นายวิจิตร วังใน

กส.บ. (เกียรตินิยม), พ.ม.
B.S.Hort (Hawaii)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายปวิณ ปุณศรี

B.S.in Plant Science, Univ. of California
M.S.in Horticulture, Univ. of California

ศาสตราจารย์ระดับ ๙ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่องที่ ๓ อ้อย เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง
นายเกษม สุขสถาน

กส.บ. (เกษตรศาสตร์)
M.Sc.,Agr. Ranchi. Univ. India
Ph.D.Univ.of Philippines at Los Banos, Philippines

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางชุลี ชัยพิพัฒน์

วท.บ. (จุฬาฯ), ป.ม.
Cert. in Science Teaching,
M.A.in Science Education, Ohio State Univ., U.S.A.

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์

วท.บ. (เกียรตินิยม) เกษตรศาสตร์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Cert.in Cassava Breeding, Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia,

อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางโรจนี จะโนภาษ

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ม.(จุฬาฯ)
Testamur in Bacteriology and Microbiology

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสามัญศึกษา คณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๕ พืชหัว เรื่องที่ ๖ การขยายพันธุ์พืช
นายไสว พงษ์เก่า

B.S.A., Univ.of the Philippines, Philippines
M.S.,Univ.of Nebraska, U.S.A.

อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายโสภณ สินธุประมา

กส.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) ปริญญาโททางเกษตร (Master of Agriculture)

นักวิชาการเกษตร ๖ สาขาพืชหัว กองพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ. (จุฬาฯ),
M.A.in Library Science, Indiana Univ., U.S.A.

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
นายสนั่น ขำเลิศ

กส.บ. (เกษตรศาสตร์), พ.ม.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ระดับ ๗)
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางกิติยวดี บุญซื่อ

อ.บ. (จุฬาฯ), ค.บ. (จุฬาฯ)
M.Ed., Wayne State Univ., U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แผนกวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๗ เป็ด ไก่ เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า
นายไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ

B.S. (hons.) Univ. of California, Davis
Ph.D. Univ. of California, Davis

ศาสตราจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายสุวรรณ เกษตรสุวรรณ

กส.บ. (เกียรตินิยม) เกษตรศาสตร์
M.S., Ph.D.Utah State Univ.

ศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

หม่อมหลวง เอื้อมสุขย์ กิติยากร

อ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาฯ

อาจารย์ประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายเต็ม สมิตินันทน์

ประกาศนียบัตร โรงเรียนป่าไม้แพร่ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์)

รองอธิบดีกรมป่าไม้ ฝ่ายวิชาการ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางเปรมจิตต์ สระวาสี

วท.บ. (เคมี) (จุฬาฯ), ค.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาฯ) M.S.in Ed. Indiana Univ., U.S.A.

อาจารย์ ๓ ระดับ ๗ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา