รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๖
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๖
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๕
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
หม่อมราชวงศ์ พรรคพงศ์สนิท สนิทวงศ์

B.A. (Western Maryland College)

ศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางจินตนา พึ่งละออ

วท.บ. (คณิตศาสตร์), อนุ ค.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.S. (Mathematics) University of Phillipines

รองศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ ทบวงมหาวิทยาลัย

นางสาวประยงค์ บุญมงคล

อ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), พ.ม.,
M.Edu. (The Ohio State University)

รองศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ ทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๓ เซต เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
นายไสว นวลตรณี

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
M.Sc., Ph.D. (Liverpool)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายศักดา บุญโต

M.S. (Mathematics)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุพจน์ ไชยสังข์

กศ.บ., กศ.ม. (คณิตศาสตร์)

อาจารย์หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูจันทบุรี
นายไสว นวลตรณี

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
M.Sc., Ph.D. (Liverpool)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายศักดา บุญโต

M.S. (Mathematics)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A.in Library Science (Indiana University)

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน เรื่องที่ ๖ สมการและอสมการ
นางเจียมใจ บุญสมบัติ

วท.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.S. (The Ohio State University)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นายสุเทพ จันทร์สมศักดิ์

B.S., M.A. (Mathematics), M.A.(Education)

รองศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
นางสุภา สุจริตพงศ์

A.B. (Cum laude in general studies, Radcliffe college),
M.A.,Ph.D.(University of California, Berkeley)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
นายสุรวิทย์ กองสาสนะ

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ม.,
M.A. (University of California)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสุรวิทย์ กองสาสนะ

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ม.,
M.A. (University of California)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๙ พื้นที่ เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
นายสุรวิทย์ กองสาสนะ

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ม.,
M.A. (University of California)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสุรวิทย์ กองสาสนะ

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ม.,
M.A. (University of California)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
นายส่งศักดิ์ ทิตาราม

อ.บ. (คณิตศาสตร์),
Cert.in Statistics (I.S.E.C.,India),
M.S.(Econ.) Iowa State University

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางกรรณิกา ทิตาราม

วท.บ. (เกียรตินิยม), พ.ม.,
M.Sc. (Statistics)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางยุพิน พิพิธกุล

ป.ม., อ.บ., ค.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A. (Columbia University),
Grad. Dip. in Ed. Admin. (The University of Alberta)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชามัธยมศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางพิมพา เพิ่มพูล

อ.บ. (เกียรตินิยม), พ.ม.,
M.Sc.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางนราศรี ไววนิชกุล

พศ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.S. (North Calorina State College Ralligh),
Ph.D. (University of Texas at Austin)

ศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
นางนพภา คุณวาสี

วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
M.A. (State University of Iowa)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายวิรุฬห์ บุญสมบัติ

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, M.Sc., Ph.D. (The Ohio State University)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ  
นางสาวประยงค์ บุญมงคล

อ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), พ.ม.,
M.Edu. (The Ohio State University)

รองศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ ทบวงมหาวิทยาลัย

นางทิพวรรณ สุคนธมาน

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
M.A. (California State University at Long Beach)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางเปรมจิตต์ สระวาสี

วท.บ. (เคมี), ค.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
M.A.in Ed. (Indiana University)

อาจารย์ ๓ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ

อ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ป.ม.,
M.A. (Cornell)

ศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ ทบวงมหาวิทยาลัย