รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๗
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๗
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๕
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้ เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
นายระพี สาคริก

กส.บ. (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศนียบัตร Experimental Design in Agricultural Research FAO Training Center,
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

ศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางกิติยวดี บุญซื่อ
อ.บ., ค.บ.,
M.Ed. (Wayne State University)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดีตหัวหน้าภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายจารุจินต์ นภีตะภัฏ

วท.บ., วท.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักวิชาการ วท.๖ ประจำห้องปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สาขาวิจัยนิเวศน์วิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางชุลี ชัยพิพัฒน์

วท.บ., อนุ. ค.บ.,
Cert. in Science Teaching,
M.A. (Science Education) The Ohio State University

หัวหน้างานพัฒนาองค์การ กองฝึกอบรม สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เรื่องที่ ๔ โรคพืช
นายเนื่องพณิช สินชัยศรี

Ph.D. (Nagoya University, Japan)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางโรจนี จะโนภาษ

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ม.,
Testamur in Bacteriology and Microbiology

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสามัญศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายธีระ สูตะบุตร

B.S. (Hons.),
M.S., Ph.D. (University of California, Davis)

รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางปราณี (สมุทสินธุ์) ฮัมเมอลิงค์

กส.บ., วท.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Dr.sc.agr. (Georg-August-Universitat, Gottingen)

อาจารย์ สาขาวิชาโรคพืช หัวหน้าสายงานไวรัสพืช ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการกลาง บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่องที่ ๕ ครั่ง เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
นางวนิดา สุบรรณเสณี

วท.บ., (สัตววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ ๒, ประกาศนียบัตรสาขากีฏวิทยาป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรและสัตวบาล เดนมาร์ก

นักวิชาการป่าไม้ ๗ หัวหน้าฝ่ายวิจัยของป่า กองวิจัยผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้

นายอาทร ตัณฑวุฑโฒ

อนุปริญญาวนศาสตร์ (เกียรตินิยม รางวัลเหรียญทอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Cert.in Cultivation of Lac & Industrial Uses of Lac. (I.L.R.I.), Ranchi., Bihar, India

เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ ๗ กรมป่าไม้

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ.,
M.A.in Library Science (Indiana University)

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
นายเมฆ บุญพราหมณ์

กม.บ.,
M.S. (Fisheries) Oregon State University

ศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
นายปราโมทย์ ไม้กลัด

ชป.บ. (เกียรตินิยม),
M.Eng. (University of California),
Cert. in Drainage and Ground-Water Engineering (USBR)

วิศวกรโยธา ๗ หัวหน้างานออกแบบระบบการชลประทาน ๕ กองออกแบบ กรมชลประทาน
นายนิวัตต์ ดารานันทน์

วศ.บ. (เกียรตินิยม), ประกาศนียบัตรชั้นสูง (D.I.C.) จาก London University,
Ph.D. (Cidil Engineering Colorado State University, U.S.A.)

ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางชุลี ชัยพิพัฒน์

วท.บ., อนุ. ค.บ.,
Cert. in Science Teaching,
M.A. (Science Education) The Ohio State University

หัวหน้างานพัฒนาองค์การ กองฝึกอบรม สำนักงาน ปลัดกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
นายเสงี่ยม เผ่าทองศุข

ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาบริบูรณ์ (มัธยมปีที่ ๘ พ.ศ. ๒๔๖๙),
ประกาศนียบัตรกรมไปรษณีย์โทรเลข (สาขาวิทยุ พ.ศ. ๒๔๗๐),
นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๗-๐๘)

ข้าราชการบำนาญ อดีตรองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม