รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๘
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๘
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๖
เรื่องที่ ๑ ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย เรื่องที่ ๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
นายแพทย์สุด แสงวิเชียร

พ.บ., พ.ด., วท.ด., ศศ.ด. (สาขาโบราณคดี), F.I.C.S.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

แพทย์หญิงเสาวรส อิ่มวิทยา

พ.บ.,
Dr. med.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์วิเชียร ดิลกสัมพันธ์

พ.บ., พ.ด.,
Cert. Anat. (University of California)

ศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทย์ชูศักดิ์ เวชแพศย์

พ.บ.,
Ph.D. (Edinburgh University)

ศาสตราจารย์ หัวหน้าหน่วยซ่อมสร้าง ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางชุลี ชัยพิพัฒน์

วท.บ., อนุ ค.บ.,
Cert. in Science Teaching,
M.A. (Science Education)

หัวหน้างานพัฒนาองค์การ กองฝึกอบรม สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๓ การกำเนิดของโรค เรื่องที่ ๔ การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์
นายแพทย์ประเสริฐ ปาจารีย์

พ.บ.

ศาสตราจารย์ รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ., ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑),
M.A. (Education)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กกลาง

แพทย์หญิงเสาวรส อิ่มวิทยา

พ.บ.,
Dr. med.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์ประสงค์ ตู้จินดา

พ.บ.,
D.T.M. & H. (Examining Board of England)

ศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทย์มนตรี ตู้จินดา

พ.บ.,
Diplomate of the American Board of Pediatrics, and Sub-Board of Pediatric Allergy, F.A.A.P., F.A.A.A., F.A.C.A.

ศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา

พ.บ.,
M.S. (Colorado University), Diplomate of the American Board of Pediatrics, F.A.A.P.

ศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

พ.บ.,
Ph.D. (University of Illinois), Diplomate of the American Board of Pediatrics

ศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางกิติยวดี บุญซื่อ

อ.บ., ค.บ.,
M.Ed.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๕ ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา เรื่องที่ ๖ เลือดและธนาคารเลือดในประเทศไทย
นายแพทย์เกษียร ภังคานนท์

พ.บ.,
M.S., F.A.C. & Cert. in trauma Sergery

ศาสตราจารย์ หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณหญิง แพทย์หญิงสลาด ทัพวงศ์

พ.บ.,
F.A.C.A., F.I.C.S.

ศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

แพทย์หญิงเสาวรส อิ่มวิทยา

พ.บ.,
Dr. med.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์หญิงทัศน์ยานี จันทนยิ่งยง

พ.บ.

รองศาสตราจารย์ หัวหน้าแผนกธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ.,
M.A. in Library Science

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล  
พันตำรวจโท นายแพทย์พิพัฒน์ ชูวรเวช

พ.บ.,
F.A.A.P., Diplomate of the American Board of Pediatrics, Cert. in Allergy

หัวหน้าหน่วยโรคภูมิแพ้ งานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ