รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๙
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๙
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๘
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นายแพทย์กรุงไกร เจนพาณิชย์

พ.บ.,
Dr.med. (Hamburg Univ.), F.I.M.S.

รองศาสตราจารย์สาขาวิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

แพทย์หญิงเสาวรส อิ่มวิทยา

พ.บ.,
M.D., Dr.med.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์เสบียง ศรีวรรณบูรณ์

พ.บ.,
M.S.in Obstetrics & Grynecsloby, Fellow in repord. Biol. (Univ.of Michigan), F.I.C.S.,
อ.ว. (สูติ-นรีเวช)

ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าหน่วยอิมมูโนโลยีและทิชชูคัลเจอร์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางโรจนี จะโนภาษ

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ม.,
Testamur in Bacteriology & Microbiology

รองศาสตราจารย์สาขาวิชามัธยมศึกษา ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์ เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
นายแพทย์สุพร เกิดสว่าง

พ.บ.,
D.T.M.& H. (L'pool), L.M. (Rotunda)

ศาสตราจารย์สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หัวหน้าหน่วยวิจัยการวางแผนครอบครัว ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์สมหมาย ถุงสุวรรณ

พ.บ.,
M.R.C.O.G., F.R.C.O.G.

ศาสตราจารย์สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
นายแพทย์ประกอบ ตู้จินดา

พ.บ., พ.ด. (กิตติมศักดิ์)

ศาสตราจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมนา คำทอง

อ.บ., ป.ม.,
M.A.in Ed. (Univ.of Michigan)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์ไพรัช เทพมงคล

พ.บ.,
R.C.P. (London), R.C.S. (England), D.M.R.T., D.T.M. & H. (L'pool)
อ.ว. (รังสีวิทยา)

ศาสตราจารย์สาขาวิชารังสีรักษาและโรคมะเร็ง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขาธิการสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือก
นายแพทย์กุณฑล สุนทรเวช

พ.บ.,
M.Sc. (Radiology)

หัวหน้าแผนกรังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลสมิติเวช เลขาธิการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์กิตติ สุพันธุ์วณิช

ท.บ.,
Post Graduate Cert. in Orthodontics (Univ. of Texas)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาทันตกรรม ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นายแพทย์ประเสริฐศักดิ์ ตู้จินดา

พ.บ.,
Dr.med. (Hamburg Univ.),
อนุ วท.บ.

รองศาสตราจารย์สาขาวิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทย์หญิงพิมพันธุ์ เลียงพิบูลย์

พ.บ.,
Dip.in Bacteria

รองศาสตราจารย์สาขาจุลชีววิทยา หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก และรองคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นายแพทย์ประเสริฐศักดิ์ ตู้จินดา

พ.บ.,
Dr.med. (Hamburg Univ.),
อนุ วท.บ.

รองศาสตราจารย์สาขาวิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ

พ.บ.,
Dr.med., D.T.M. (Hamburg Univ.)

ศาสตราจารย์สาขาวิชาจุลชีววิยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทย์เอกชัย จุลละจาริตต์

พ.บ., อ.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)

หัวหน้าฝ่ายเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นายแพทย์ประเสริฐศักดิ์ ตู้จินดา

พ.บ.,
Dr.med. (Hamburg Univ.),
อนุ วท.บ.

รองศาสตราจารย์สาขาวิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์ เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
นายแพทย์วิฑูร อึ้งประพันธ์

พ.บ., น.บ.,
Dr.med. (Univ.of Bonn),
อ.ว. (นิติเวชศาสตร์)

ศาสตราจารย์สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์วิชัย ตันไพจิตร

พ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตร์),
Ph.D. (Biochemistry)

ศาสตราจารย์สาขาวิชาอายุรศาสตร์ หัวหน้าหน่วยโภชนวิทยา และชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการโครงการโภชนศาสตร์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ.,ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑),
M.S.in Ed. (Univ. of Wisconsin)

ศาสตราจารย์สาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กกลาง

นางเปรมจิตต์ สระวาสี

วท.บ., ค.บ. (เกียรตินิยม),
M.S.in Ed. (Indiana Univ.)

อาจารย์ ๓ ระดับ ๘ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา

พ.บ.,
M.Sc., F.A.C.S.

ศาสตราจารย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ.,ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑),
M.S.in Ed. (Univ. of Wisconsin)

ศาสตราจารย์สาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กกลาง

นางเปรมจิตต์ สระวาสี

วท.บ., ค.บ. (เกียรตินิยม),
M.S.in Ed. (Indiana Univ.)

อาจารย์ ๓ ระดับ ๘ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา