รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 Thai Junior Encyclopedia Project
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ ๑. ความเป็นมา การจัดทำหนังสือ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ที่ปรึกษาโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ที่มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก ราคาไม่แพง เพิ่มขึ้นจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ที่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีหนังสือที่เป็นแหล่งค้นความรู้ แพร่หลายในหมู่เยาวชนให้มากยิ่งขึ้น

๒. แนวทางการจัดทำหนังสือ

๒.๑ เป็นหนังสือขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก หนาประมาณ ๒๐๐ หน้า ภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม และให้มีราคาย่อมเยาที่เด็กจะซื้อได้

๒.๒ เนื้อหาบรรจุเล่มละ ๓ เรื่อง โดยคัดเลือกเรื่องที่น่าสนใจจากสารานุกรมไทยฯ เล่มใหญ่ และเนื้อเรื่องสอดคล้องกันทั้ง ๓ เรื่อง เรียบเรียงใหม่ ให้มีสำนวนเดียว ให้อ่านง่าย เหมาะแก่เยาวชนอายุระหว่าง ๑๐ - ๑๕ ปี หรือนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

๒.๓ จัดทำปีละ ๓ เล่ม เล่มแรกออกเดือนพฤษภาคม เล่มที่สองเดือนกันยายน และเล่มที่สามออกเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๔ ใช้ชื่อหนังสือว่า สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้
เล่มที่ ๑ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
ไม้ดอกหอมของไทย ไม้ในวรรณคดีไทย และสมุนไพร
เล่มที่ ๒ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
อาหารไทย โภชนาการ และการปลูกพืชไร้ดิน
เล่มที่ ๓ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย สังคมและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เล่มที่ ๔ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
การช่างและหมู่บ้านช่าง การละเล่นพื้นเมือง นิทานพื้นบ้าน
เล่มที่ ๕ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน สวนพฤกษศาสตร์
เล่มที่ ๖ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
ศิลปาชีพ ตุ๊กตาไทย หัตถกรรมพื้นบ้าน
เล่ม ๗ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
นก ผีเสื้อ ปลาสวยงาม
เล่ม ๘ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
พระพุทธรูป ผ้าไทย การผลิตทองรูปพรรณ
เล่ม ๙ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
แผ่นดินไหว สึนามิ บรรยากาศและการตรวจอากาศ
เล่ม ๑๐ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
กล้วย ทุเรียน ส้ม
เล่ม ๑๑ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
เครื่องถม เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องถ้วย เครื่องจักสาน
เล่ม ๑๒ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
ช้าง ม้า วัวควาย
เล่ม ๑๓ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
บัว เฟิร์น กล้วยไม้
เล่ม ๑๔ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
อากาศยาน รถไฟ รถยนต์
เล่ม ๑๕ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
ลิเก เพลงลูกทุ่ง เพลงพื้นบ้าน
เล่ม ๑๖ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง
เล่ม ๑๗ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
แมลง ผึ้ง แมลงกินได้
เล่ม ๑๘ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
หอย ปลาหมึก กุ้ง
เล่ม ๑๙ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
วัดไทย วัดญวน วัดจีน
เล่ม ๒๐ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
เปลือกโลกและหิน ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย อัญมณี
เล่มที่ ๒๑ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
สวนไทย สวนญี่ปุ่น สวนบาหลี
เล่ม ๒๒ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ตาลปัตร พัดยศ ตู้พระธรรม